PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ansatte

Rådgiver

Kristian Kise Haugland

Kristian er filosof. Tidligere har han vært styremedlem i Mental Helse Ungdom og Unge Funksjonshemmede samt landsleder i Mental Helse. Haugland har deltatt i flere statlige råd og arbeidsgrupper, blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerråd, Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning og Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse.

Telefon

415 09 869

Mail

Kristian.haugland@ukom.no

Leder for brukererfaring

Linn Bæra

Linn har mange års brukererfaring.

Linn har utdanning innen sosiologi og helseøkonomi, helseledelse og kvalitetsforbedring. I mange år arbeidet hun i en brukerorganisasjon. Der var en viktig oppgave å løfte pasient-, bruker- og pårørendeperspektivet inn mot helsetjenesten. Hun har også lang erfaring som brukerrepresentant i ulike verv. I tillegg har hun undervist og veiledet helsepersonell om psykisk helse fra et pasient- og brukerperspektiv.

Telefon

408 27 552

Mail

linn.merethe.baera@ukom.no

Direktør

Pål Iden

Pål er lege og spesialist i samfunnsmedisin.

Pål har vært direktør siden mai 2018. Han har bakgrunn som praktiserende lege og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han har tidligere også jobbet som fylkeslege i Telemark og Rogaland. I tillegg har han vært assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF. Der hadde han ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Telefon

948 39 190

Mail

pal.iden@ukom.no

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Synnøve er statsviter.

Synnøve har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering. Synnøve har jobbet i helseforvaltningen med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet arbeid med pasientsikkerhet i Helse Vest RHF. En del av dette dreide seg om å følge opp det nasjonale programmet "I trygge hender 24/7."

Telefon

415 33 811

Mail

synnove.serigstad@ukom.no

Seniorrådgiver

Olav Toai Duc Nguyen

Olav er lege og kreftspesialist.

Olav jobber som overlege ved kreftavdelingen i Sykehuset Levanger. I tillegg er han PhD-kandidat ved NTNU. Der forsker han på biomarkører og tidlig diagnostikk av lungekreft og lungehinnekreft. Han har dessuten vært engasjert innen pasientsikkerhetsarbeid i Helsedirektoratet. Han arbeider også med utdanning av helsepersonell, spesielt innen kreft, både nasjonalt og internasjonalt. Olav jobber deltid i Ukom.

 

Mail

Olav.Toai.Duc.Nguyen2@ukom.no

Seniorrådgiver

Knut Magne Kolstadbråten

Knut Magne er anestesisykepleier.

Knut Magne har en master i sykepleievitenskap og tar for tiden en master i helseadministrasjon. Han har i flere år arbeidet som traumekoordinator ved Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Han er aktiv i forskning, i internasjonale organisasjoner innen traumatologi og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen sitt felt. Knut Magne arbeider deltid i Ukom.

Mail

Knut.Magne.Kolstadbraten@ukom.no

Seniorrådgiver

Satish Arora

Satish er lege og spesialist i allmennmedisin.

Satish har også en doktorgrad innen hjertemedisin. Han har arbeidet ved sykehus i inn- og utland og har mange års erfaring fra legevakt. I dag jobber han som fastlege og daglig leder ved et større legesenter i Oslo. De siste årene har han kombinert dette med en deltidsstilling som post-doc-forsker ved en hjertemedisinsk avdeling, OUS. Han deltar i flere forskningsprosjekter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Satish jobber deltid i Ukom.

 

Mail

Satish.Arora@ukom.no

Seniorrådgiver

Salwan Al-ani

Salwan er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.

Han jobber som overlege/faglig ansvarlig ved Regionalt senter for sykelig overvekt/ diabetes poliklinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han har hatt ulike stillinger innen både primær- og spesialisthelsetjenesten, blant annet som flyktningelege, sykehjemslege og forsker innen kols. Han har også en bistilling ved overgrepsmottaket i Bodø. Salwan jobber deltid i Ukom.

Mail

Salwan.Al-ani@ukom.no

Ansatte

Innholdsfortegnelse

 

Ansatte 

Her finner du informasjon om oss som jobber i Ukom.

Ukom er har en tverrfaglig sammensatt stab med 21 fulltidsansatte og 6 kliniske ansatte som jobber deltid i Ukom. 

Direktør

Pål Iden

Pål er lege og spesialist i samfunnsmedisin.

Pål har vært direktør siden mai 2018. Han har bakgrunn som praktiserende lege og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han har tidligere også jobbet som fylkeslege i Telemark og Rogaland. I tillegg har han vært assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF. Der hadde han ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Telefon

948 39 190

Mail

pal.iden@ukom.no

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Åshild er jurist.

Åshild har erfaring som privatpraktiserende advokat og har også jobbet som dommerfullmektig. Hun har mange års erfaring med tilsyn og klagesaksbehandling innen helse, omsorg, barnevern, vergemål og voldsoffererstatning hos Fylkesmannen i Rogaland. De siste årene var hun assisterende direktør. I tillegg har hun vært nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland.
 

Telefon

940 30 304

Mail

ashild.veen@ukom.no

Medisinsk fagdirektør

Athar Ali Tajik

Athar er lege.

Athar er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han har utdanning innen i helseøkonomi og ledelse fra London School of Economics og MBA fra Cambridge University. Athar har arbeidet som overlege på hjerteavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, og har jobbet med kvalitetsforbedring. Han har også vært ansatt i Deloitte med ansvar for flere prosjekter i skjæringspunktet mellom helse, velferd og teknologi.

Telefon

476 06 309

Mail

athar.ali.tajik@ukom.no

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Hanne er jurist.

Hanne har arbeidet på statlig og kommunalt nivå, blant annet i Helse Vest RHF og i Stavanger kommune. I tillegg ledet hun sekretariatet for Kommunal Oppreisningsordning i Rogaland for personer som hadde vært utsatt for overgrep eller uverdige omsorgsforhold i barnevernet. Hun har også arbeidet hos Fylkesmannen i Rogaland og vært lektor ved Høgskolen i Stavanger i avdeling for helse- og sosialfag.

Telefon

450 35 255

Mail

hanne.lovereide.arstad@ukom.no

Leder for drift og administrasjon

Anne May Skansen Sønstabø

Anne May er siviløkonom.

I tillegg til å være siviløkonom fra NHH, har Anne May også utdanning i helseøkonomi. Hun har jobbet med økonomi og styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten og i Helse Vest. Der har hun i tillegg arbeidet med utvikling av finansieringsmodeller for sykehusene på Vestlandet. Hun også erfaring fra Sola kommune og Kommunal- og regionaldepartementet.

Telefon

415 33 826

Mail

anne.may.sonstabo@ukom.no

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Synnøve er statsviter.

Synnøve har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering. Synnøve har jobbet i helseforvaltningen med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet arbeid med pasientsikkerhet i Helse Vest RHF. En del av dette dreide seg om å følge opp det nasjonale programmet "I trygge hender 24/7."

Telefon

415 33 811

Mail

synnove.serigstad@ukom.no

Leder for brukererfaring

Linn Bæra

Linn har mange års brukererfaring.

Linn har utdanning innen sosiologi og helseøkonomi, helseledelse og kvalitetsforbedring. I mange år arbeidet hun i en brukerorganisasjon. Der var en viktig oppgave å løfte pasient-, bruker- og pårørendeperspektivet inn mot helsetjenesten. Hun har også lang erfaring som brukerrepresentant i ulike verv. I tillegg har hun undervist og veiledet helsepersonell om psykisk helse fra et pasient- og brukerperspektiv.

Telefon

408 27 552

Mail

linn.merethe.baera@ukom.no

Seniorrådgiver

Anne-Mette Espe

Anne-Mette har bakgrunn som sykepleier.

Hun har også master i helsepsykologi og grunnfag i administrasjon, ledelse og arbeidspsykologi. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering.  Anne-Mette har arbeidet med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene i Helse Vest. Hun har også jobbet som rådgiver for smittevern i sykehus.

Telefon

958 45 713

Mail

anne-mette.espe@ukom.no

Seniorrådgiver

Ingrid Dirdal

Ingrid har bakgrunn som sykepleier.

Ingrid har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet både som sykepleier og høgskolelektor i helsefag i Stavanger. Ingrid har også arbeidet som rådgiver innen helse hos Fylkesmannen og i Stavanger kommune. Før hun begynte i Ukom, hadde hun regionale og nasjonale oppgaver som seniorrådgiver i Helse Vest RHF.

Telefon

414 36 400

Mail

ingrid.dirdal@ukom.no

Seniorrådgiver

Helge Dale

Helge er psykolog.

Han har erfaring med organisasjonsutvikling i private og offentlige virksomheter. Hovedvekten er på lederutvikling og omstillingsprosesser. Andre arbeidsområder har vært organisasjonskartlegging, konflikthåndtering og individuell veiledning av ledere og ansatte. Han har også pasienterfaring fra egen praksis som psykolog.

Telefon

907 44 063

Mail

helge.dale@ukom.no

Seniorrådgiver

Ina Gundersen

Ina har bakgrunn som journalist.

Ina har bakgrunn fra mediebransjen, hovedsakelig som journalist i dagspressen. Her har hun arbeidet med nyheter og undersøkende journalistikk. I flere år hadde hun helse som et viktig fagfelt. Hun har også arbeidet som informasjonsrådgiver i næringslivet og i det offentlige. I tillegg satt hun mange år i styret i Skup, som arbeider for å øke journalisters kompetanse innen kritisk og undersøkende journalistikk.

Telefon

942 77 563

Mail

ina.gundersen@ukom.no

Rådgiver

Kristian Kise Haugland

Kristian er filosof. Tidligere har han vært styremedlem i Mental Helse Ungdom og Unge Funksjonshemmede samt landsleder i Mental Helse. Haugland har deltatt i flere statlige råd og arbeidsgrupper, blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerråd, Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning og Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse.

Telefon

415 09 869

Mail

Kristian.haugland@ukom.no

Seniorrådgiver

Morten Hellang

Morten er lege og spesialist i psykiatri.

Morten har jobbet som overlege på en psykiatrisk sengepost for personer med psykose og rusproblemer. Han etter det vært assisterende fylkeslege. Der fulgte han opp tjenester innen psykisk helsevern, særlig innen håndtering av selvmordsrisiko og økt frivillighet i psykisk helsevern. I tillegg har han erfaring innen helse og sikkerhet i offshoreindustrien.

Telefon

997 14 189

Mail

morten.hellang@ukom.no

Seniorrådgiver

Lucy Jegtnes

Lucy har erfaring innen tverrfaglig organisasjonsutvikling.

Lucy har kompetanse i ambulansefag, er utdannet sykepleier og har mastergrad i samfunnssikkerhet. Hun har dessuten kompetanse innen HMS, etterretning, gransking og forvaltning. Lucy har arbeidserfaring fra sykehus, legevakt og ambulansetjenesten. I tillegg har hun jobbet i Arbeidstilsynet og kriminalomsorgen. For tiden tar hun mastergrad i helseledelse.

Telefon

404 66 653

Mail

lucy.jegtnes@ukom.no

Seniorrådgiver

Kristin Osland Lexow

Kristin har bakgrunn som sykepleier.

I tillegg til sykepleie, har Kristin en master i helseadministrasjon og helseøkonomi fra UiO. Hun har jobbet i kommunehelsetjenesten, blant annet på sykehjem. Hun har jobbet i Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Stavanger. Før hun begynte i Ukom, hadde hun regionale og nasjonale styringsoppgaver i Helse Vest RHF.

Telefon

909 54 926

Mail

kristin.osland.lexow@ukom.no

Seniorrådgiver

Kristine Lock

Kristine er lege og spesialist i anestesiologi.
Hun har jobbet ved Stavanger universitetssjukehus ved anestesiavdelingen. Hun har også arbeidet ved barneavdelingen. I tillegg til legespesialiseringen, har hun hatt personalansvar og jobbet med kvalitet og forbedring av pasientsikkerheten. Kristine har også utdanning innen sosialøkonomi og organisasjonspsykologi.

Telefon

473 54 062

Mail

kristine.lock@ukom.no

Seniorrådgiver

Dag Erik Lutnæs

Dag Erik er intensivsykepleier. Dag Erik har mange års erfaring som intensivsykepleier ved OUS og SUS. I tillegg har han i flere år arbeidet med medisinsk simulering som brukes til trening av helsepersonell - for eksempel i teamarbeid. Han har dessuten en mastergrad i menneskelige faktorer og systemsikkerhet fra Lunds universitet i Sverige. Dag Erik har også lang erfaring fra frivillig redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Telefon

920 56 516

Mail

dag.erik.lutnaes@ukom.no

Seniorrådgiver

Bjørn Roar Vagle

Bjørn Roar har bakgrunn som vernepleier.

I tillegg har han en mastergrad om læring i komplekse systemer. Bjørn Roar har i mange år arbeidet med personer med medfødte funksjonsnedsettelser. Før han begynte i Ukom, var han leder i spesialisthelsetjenesten for habiliteringstjenesten for voksne. Der var det utstrakt samhandling og samarbeid med de kommunale omsorgstjenestene. Han har også vært medlem av Tvangslovutvalget.

Telefon

907 63 640

Mail

bjorn.roar.vagle@ukom.no

Seniorrådgiver

Marianne Løland Vestly

Marianne er sykepleier.

Hun har videre en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. I tillegg har hun utdanning innen administrasjon og ledelse. Marianne arbeidet i flere år ved Kvinneklinikken i Helse Stavanger. Der har hun hatt ulike stillinger, blant annet har hun vært avdelingssykepleier og HMS-, kvalitet- og pasientsikkerhetskoordinator. Systematisk forbedringsarbeid har vært et viktig arbeidsområde.

Telefon

466 11 392

Mail

marianne.vestly@ukom.no

Økonomi- og administrasjonskonsulent

Åstein Vistnes

Åstein har bakgrunn innen helseledelse og økonomi.

Åstein har jobbet i NAV med saksbehandling og oppfølging av unge arbeidsledige. Der jobbet han blant annet også med digitalisering og kulturbygging i forbindelse med sammenslåing av Nav-kontorer. Åstein har en bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole, et årsstudium i samfunnsfag og en mastergrad i helseledelse og helseøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Telefon

47501107

Mail

astein.vistnes@ukom.no

Seniorrådgiver

Olav Toai Duc Nguyen

Olav er lege og kreftspesialist.

Olav jobber som overlege ved kreftavdelingen i Sykehuset Levanger. I tillegg er han PhD-kandidat ved NTNU. Der forsker han på biomarkører og tidlig diagnostikk av lungekreft og lungehinnekreft. Han har dessuten vært engasjert innen pasientsikkerhetsarbeid i Helsedirektoratet. Han arbeider også med utdanning av helsepersonell, spesielt innen kreft, både nasjonalt og internasjonalt. Olav jobber deltid i Ukom.

 

Mail

Olav.Toai.Duc.Nguyen2@ukom.no

Seniorrådgiver

Knut Magne Kolstadbråten

Knut Magne er anestesisykepleier.

Knut Magne har en master i sykepleievitenskap og tar for tiden en master i helseadministrasjon. Han har i flere år arbeidet som traumekoordinator ved Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Han er aktiv i forskning, i internasjonale organisasjoner innen traumatologi og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen sitt felt. Knut Magne arbeider deltid i Ukom.

Mail

Knut.Magne.Kolstadbraten@ukom.no

Seniorrådgiver

Håvard Trønnes

Håvard er lege og spesialist i barnesykdommer.

Han arbeider til daglig som overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus. I 2014 tok Håvard Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med for tidlig fødsel som tema. Han er fast sakkyndig i barnesykdommer for Norsk pasientskadeerstatning. Håvard jobber deltid i Ukom.

Mail

Havard.Tronnes@ukom.no

Seniorrådgiver

Salwan Al-ani

Salwan er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.

Han jobber som overlege/faglig ansvarlig ved Regionalt senter for sykelig overvekt/ diabetes poliklinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han har hatt ulike stillinger innen både primær- og spesialisthelsetjenesten, blant annet som flyktningelege, sykehjemslege og forsker innen kols. Han har også en bistilling ved overgrepsmottaket i Bodø. Salwan jobber deltid i Ukom.

Mail

Salwan.Al-ani@ukom.no

Seniorrådgiver

Satish Arora

Satish er lege og spesialist i allmennmedisin.

Satish har også en doktorgrad innen hjertemedisin. Han har arbeidet ved sykehus i inn- og utland og har mange års erfaring fra legevakt. I dag jobber han som fastlege og daglig leder ved et større legesenter i Oslo. De siste årene har han kombinert dette med en deltidsstilling som post-doc-forsker ved en hjertemedisinsk avdeling, OUS. Han deltar i flere forskningsprosjekter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Satish jobber deltid i Ukom.

 

Mail

Satish.Arora@ukom.no

Seniorrådgiver

Andreas Mastroanni

Andreas jobber i ambulansetjenesten.

Andreas er sykepleier, har fagbrev i ambulansefag og videreutdanning innen paramedic. I tillegg har han spesialisert seg i psykisk helsearbeid. Han arbeider innen prehospitale tjenester der han har mange års erfaring. Han har også lang erfaring med medisinsk simulering, veiledning og kvalitetsforbedring. Dessuten har han arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Andreas jobber deltid i Ukom.

Mail

Andreas.Mastroanni2@ukom.no