Dette er Ukom

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) er en uavhengig, statlig virksomhet. Vårt oppdrag er å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen.

Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Mange av de uønskede hendelsene i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Dette krever systematisk arbeid, og det må utvikles kulturer som lærer av feil. 

Gjennom grundige og systematiske undersøkelser av hendelsesforløp og bakgrunnsfaktorer skal vi påvise årsakssammenhenger og systemfeil som kan være viktige for å forebygge nye alvorlige hendelser. I dette arbeidet er vi avhengig av deltakelse fra alle involverte parter, det vil si ansatte i helsetjenesten, pasienter, brukere, pårørende og omsorgspersoner.

Vår virksomhet er hjemlet her: Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Les også: Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)