Informasjon til medarbeidere og ledere i helsetjenesten

Ukoms undersøkelser av alvorlige hendelser handler om å finne ut hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til læring og endring forbedring, slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Ukom tar ikke stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, skal straks varsle Ukom om alvorlige hendelser (jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a)

Per i dag har ikke den kommunale helse- og omsorgstjenesten plikt til å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Ukom har likevel anledning til å undersøke saker som gjelder den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansatte i den kommunale helse og omsorgstjenesten kan varsle Ukom med bekymringsmelding.

Når vi har mottatt et slikt varsel, skal vi så raskt som mulig avgjøre om vi skal iverksette en undersøkelse.

Ved oppstart av en undersøkelse vil vi informere tjenesteytere, pasienter, brukere, pårørende eller andre som undersøkelsen angår – så langt dette er mulig. Enhver har, uten hensyn til taushetsplikten, plikt til å forklare seg for kommisjonen om opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsen.

Å gi informasjon til Ukom skal være trygt. Vi har derfor taushetsplikt. Våre rapporter skal ikke inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoners navn og adresse.

En arbeidstaker som forklarer seg for kommisjonen skal ikke utsettes for sanksjoner fra arbeidsgiver som følge sin forklaring. Opplysninger som blir gitt kan heller ikke brukes som bevis i en seinere straffesak mot den som har gitt opplysningene.

Ukom undersøker som hovedregel enkelthendelser som har skjedd etter 1. mai 2019.