Hvilke rettigheter har du etter personopplysningsloven (personvernforordningen)?

Informasjon

Du har rett til å få forståelig informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg, formål, rettsgrunnlag og dine rettigheter som registrert.

Vi vil så langt det er mulig gi informasjon og underrette tjenesteytere, pasienter eller brukere, nærmeste pårørende eller andre som undersøkelsene våre angår.

Innsyn

Du har rett til innsyn i om og hvilke personopplysninger om deg vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Rett til innsyn i våre undersøkelser følger ellers av reglene i offentleglova.

Retting

Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for de undersøkelser vi skal gjøre. Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Du vil også kunne ha rett til å få supplert dem med korrekte opplysninger.

Sletting

I særlige tilfeller vil du kunne ha rett til å få slettet opplysninger om deg. Da er forutsetningen at vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon etter arkivloven.

Vi kan ikke rette eller slette opplysninger som er innhentet fra andre offentlige instanser.