Personvernerklæring

Her er generell informasjon om behandling av personopplysninger i Statens undersøkelseskommisjon (Ukom) og hvilke rettigheter du har.

Hvorfor behandler Ukom personopplysninger?

Statens undersøkelseskommisjon skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med undersøkelsene er å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser.

Vi vil i våre undersøkelser få tilgang til personopplysninger, både i samtale med ansatte i helsetjenesten, pasient, brukere og pårørende. Vi bruker opplysningen som underlag til våre rapporter, men vil beskytte alle som gir informasjon og taushetsbelagte opplysninger.  Våre rapporter vil ikke inneholde identifiserbare personopplysninger.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget finner du i personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav e) og artikkel 9 nr.2 bokstav h) og i Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten.

Hvordan behandles personopplysningene?

Ukom sin behandling av personopplysninger skjer i samsvar med reglene personopplysningsloven, personvernforordningen, helseregisterloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentleglova, slik at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte.

Enhver har, uten hensyn til taushetsplikten, plikt til å forklare seg for undersøkelseskommisjonen om opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsene våre. Undersøkelseskommisjonen kan også anmode om opplysninger og bistand fra andre offentlige myndigheter, samt benytte nødvendig sakkyndig bistand for å få belyse saken.  Vi vil ikke innhente mer opplysninger enn det som er nødvendig for å belyse saken.

Opplysningene vi innhenter skal kun bli brukt til undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Hvordan lagres opplysningene?

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt/innsamlet inn til. Samtidig har vi arkivplikt, som gjør at vi må oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet.

Hvordan ivaretas personopplysningene?

Vi har rutiner for å sikre at personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. De ansatte har kun tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar fra taushetsplikten eller hvis du samtykker.

Databehandleravtale

Vi har inngått avtale med eksterne leverandører, Norsk Helsenett, om blant annet IKT-tjenester. Til denne avtalen inngår en databehandleravtale, som regulerer hvordan de skal behandle personopplysninger på vegne av oss. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med oss, og de har samme taushetsplikt som våre ansatte.