Årsrapporter

Ukom er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt organisert inn under Helse - og omsorgdepartementet. Årlig leverer Ukom en årsrapport for foregående år som beskriver rammer, aktiviteter og leveranser.

     
Årsrapport 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første mai 2019 startet Ukom sitt arbeid med å motta og håndtere varsler om alvorlige hendelser og bekymringsmeldinger fra helse- og omsorgstjenesten. Forut for dette var det nedlagt et betydelig arbeid med rekruttering og tilrettelegging for å ha klar en organisasjon og en arbeidsplass.

Alt fra første dag, og parallelt med metodeutvikling, startet arbeidet med å ta imot, vurdere og kategorisere varsler og bekymringsmeldinger, samt velge ut og prioritere saker med lærings-potensiale, egnet for videre undersøkelser.

Hele 2019 ble et år der bygging av kompetanse og metode stod sentralt. Stor innsats ble lagt ned i utvikling av en strategi og rolleforståelse samt de verktøy som trengs for lærende undersøkelser inn mot helse- og omsorgstjenesten.

Innen utgangen av 2019 hadde Ukom håndtert om lag 450 lovpålagte varsler samt 80 bekymringsmeldinger mottatt via vår hjemmeside. Fire undersøkelser var startet opp og under arbeid, og utenom dette var kartleggingsaktiviteter igangsatt knyttet til to ulike sikkerhets-tema i helse- og omsorgstjenesten.


Les hele her.

Riksrevisjonens beretning

 

Årsrapport 2018

 

I 2018 var Ukom et etableringsprosjekt organisert under Helse- og omsorgsdepartementet.

Hovedoppgavene var å rekruttere medarbeidere, og etablere de administrative rammene for kommisjonens virksomhet. Etableringen ble gjennomført i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sine forventninger, og de oppsatte målene ble nådd.

Fra 1. januar 2019 er Ukom organisert som et eget, uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.


Les hele her.