PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kontakt oss

For generelle henvendelser bruk:

post@ukom.no

Denne epost-adressen er ikke egnet for bekymringsmeldinger, sensitive opplysninger skal ikke sendes med epost. Bekymringsmeldinger skal sendes til oss med vår varslingstjeneste, den finner du her.

Besøksadresse; Forusparken 2, 4. etasje, 4031 Stavanger

Postadresse; Postboks 225 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturamottak; Fakturamottak DFØ, postboks 4746 Torgarden, 7468 Trondheim. Ukom mottar kun faktura i EHF-format. Foretaksregisteret NO 921018924

Presse

Direktør Pål Iden vil besvare henvendelser til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Telefon: 948 39 190 / E-post: post@ukom.no

 

Informasjon om ansatte 

På denne siden finner du informasjon om oss som jobber i Ukom.

Ukom er har en tverrfaglig sammensatt stab med 21 fulltidsansatte og 6 kliniske ansatte som jobber deltid i Ukom. 

Dersom du har behov for å snakke med en av oss, finner du kontaktinformasjon i ansatteoversikten under.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser bare besvares i arbeidstiden.

Ansatte

Rådgiver

Kristian Kise Haugland

Kristian er filosof. Tidligere har han vært styremedlem i Mental Helse Ungdom og Unge Funksjonshemmede samt landsleder i Mental Helse. Haugland har deltatt i flere statlige råd og arbeidsgrupper, blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerråd, Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning og Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse.

Telefon

415 09 869

Mail

Kristian.haugland@ukom.no

Leder for brukererfaring

Linn Bæra

Linn har mange års brukererfaring.

Linn har utdanning innen sosiologi og helseøkonomi, helseledelse og kvalitetsforbedring. I mange år arbeidet hun i en brukerorganisasjon. Der var en viktig oppgave å løfte pasient-, bruker- og pårørendeperspektivet inn mot helsetjenesten. Hun har også lang erfaring som brukerrepresentant i ulike verv. I tillegg har hun undervist og veiledet helsepersonell om psykisk helse fra et pasient- og brukerperspektiv.

Telefon

408 27 552

Mail

linn.merethe.baera@ukom.no

Direktør

Pål Iden

Pål er lege og spesialist i samfunnsmedisin.

Pål har vært direktør siden mai 2018. Han har bakgrunn som praktiserende lege og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han har tidligere også jobbet som fylkeslege i Telemark og Rogaland. I tillegg har han vært assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF. Der hadde han ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Telefon

948 39 190

Mail

pal.iden@ukom.no

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Synnøve er statsviter.

Synnøve har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. I tillegg har hun utdanning og erfaring innen forbedringsmetodikk og implementering. Synnøve har jobbet i helseforvaltningen med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet arbeid med pasientsikkerhet i Helse Vest RHF. En del av dette dreide seg om å følge opp det nasjonale programmet "I trygge hender 24/7."

Telefon

415 33 811

Mail

synnove.serigstad@ukom.no

Seniorrådgiver

Olav Toai Duc Nguyen

Olav er lege og kreftspesialist.

Olav jobber som overlege ved kreftavdelingen i Sykehuset Levanger. I tillegg er han PhD-kandidat ved NTNU. Der forsker han på biomarkører og tidlig diagnostikk av lungekreft og lungehinnekreft. Han har dessuten vært engasjert innen pasientsikkerhetsarbeid i Helsedirektoratet. Han arbeider også med utdanning av helsepersonell, spesielt innen kreft, både nasjonalt og internasjonalt. Olav jobber deltid i Ukom.

 

Mail

Olav.Toai.Duc.Nguyen2@ukom.no

Seniorrådgiver

Knut Magne Kolstadbråten

Knut Magne er anestesisykepleier.

Knut Magne har en master i sykepleievitenskap og tar for tiden en master i helseadministrasjon. Han har i flere år arbeidet som traumekoordinator ved Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Han er aktiv i forskning, i internasjonale organisasjoner innen traumatologi og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen sitt felt. Knut Magne arbeider deltid i Ukom.

Mail

Knut.Magne.Kolstadbraten@ukom.no

Seniorrådgiver

Satish Arora

Satish er lege og spesialist i allmennmedisin.

Satish har også en doktorgrad innen hjertemedisin. Han har arbeidet ved sykehus i inn- og utland og har mange års erfaring fra legevakt. I dag jobber han som fastlege og daglig leder ved et større legesenter i Oslo. De siste årene har han kombinert dette med en deltidsstilling som post-doc-forsker ved en hjertemedisinsk avdeling, OUS. Han deltar i flere forskningsprosjekter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Satish jobber deltid i Ukom.

 

Mail

Satish.Arora@ukom.no

Seniorrådgiver

Salwan Al-ani

Salwan er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.

Han jobber som overlege/faglig ansvarlig ved Regionalt senter for sykelig overvekt/ diabetes poliklinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø. Han har hatt ulike stillinger innen både primær- og spesialisthelsetjenesten, blant annet som flyktningelege, sykehjemslege og forsker innen kols. Han har også en bistilling ved overgrepsmottaket i Bodø. Salwan jobber deltid i Ukom.

Mail

Salwan.Al-ani@ukom.no