PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Om Ukoms meldetjeneste

Dette kan du melde om

Du som er pasient, bruker og pårørende (familie, venner etc.) eller helsepersonell kan melde til oss.

  • Bekymringsmelding om alvorlige hendelser eller omstendigheter som har eller kan gå ut over pasienters og brukeres sikkerhet
  • Lovpålagte varsler om hendelser som har ført til svært alvorlig skade eller dødsfall (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a og helsetilsynsloven)

Kommunal helse- og omsorgstjeneste, helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, skal straks melde fra til Ukom om alvorlige hendelser (jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a).

  • Melding om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (gjelder kun helsepersonell)

Som arbeidstaker kan du melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som du har grunn til å tro at vil gå ut over pasientsikkerheten i tjenesten. Det kan for eksempel dreie seg om brudd på arbeidsmiljøloven, helselovgivningen, virksomhetens interne etiske retningslinjer eller etiske normer som er bredt forankret i samfunnet. Retten til å varsle gjelder også innleide arbeidstakere. Muligheten til å melde er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Hva skjer når du melder fra til oss

Ukom vurderer alle meldinger vi mottar. Meldingene inngår i vår kartlegging av risiko i helse- og omsorgstjenesten. Vi avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller forhold vi skal undersøke. Ukom tar ikke stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Selv om vi ikke undersøker alle hendelser vi får melding om, så bidrar de til økt kunnskap om temaet og til forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Våre rapporter er offentlige, men inneholder ikke informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoners navn og adresse.

Meldinger fra deg som er pasient, bruker eller pårørende

Informasjon fra deg som pasient, bruker og pårørende er avgjørende for å få et helhetlig bilde av hva som kan påvirke pasient- og brukersikkerheten.

Vi vurderer alle meldinger vi får som grunnlag for hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre. Når vi setter i gang en undersøkelse, kontakter vi alle som kan ha informasjon om forhold som har betydning for saken. Vi intervjuer alle parter. Pasienter og pårørendes erfaringer er avgjørende for å få et godt bilde av hva som har skjedd.

Meldinger fra medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Etter at vi har mottatt en melding, vurderer vi om vi skal iverksette en undersøkelse. Ved oppstart av en undersøkelse informerer vi tjenesteytere, pasienter, brukere, pårørende eller andre som undersøkelsen angår – så langt dette er mulig.

Enhver har plikt til å gi oss opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsen (uten hensyn til taushetsplikten). Å gi informasjon til Ukom skal være trygt. Vi har taushetsplikt.

En arbeidstaker som forklarer seg for Ukom skal ikke utsettes for sanksjoner fra arbeidsgiver som følge sin forklaring. Opplysninger som blir gitt kan heller ikke brukes som bevis i en seinere straffesak mot den som har gitt opplysningene.

Taushetsplikt og personvern

  • Vi har taushetsplikt og deler ikke opplysninger fra deg med andre.
  • Opplysningene du gir oss blir ivaretatt i tråd med personopplysningsloven.

Behandlingsgrunnlaget er lov om Statens undersøkelseskommisjon og EUs personvernforordning (2016/679).

  • Meldingen du sender oss er kryptert, og det er derfor trygt å skrive sensitiv informasjon.
  • Du kan velge å melde fra anonymt til oss.

Dine rettigheter

  • Du har rett til innsyn i eller få uriktige personopplysninger om deg korrigert eller slettet.
  • Du kan klage til Datatilsynet om du mener at informasjonen du har oppgitt blir behandlet feil.

Vil du vite mer om hvordan vi ivaretar ditt personvern i Ukom, kan følge link til personvernerklæringen her.