PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Personvernerklæring

Her er generell informasjon om behandling av personopplysninger i Statens undersøkelseskommisjon (Ukom) og hvilke rettigheter du har.

Hvorfor behandler Ukom personopplysninger?

Statens undersøkelseskommisjon skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med undersøkelsene er å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser.

Vi vil i våre undersøkelser få tilgang til personopplysninger, både i samtale med ansatte i helsetjenesten, pasient, brukere og pårørende. Vi bruker opplysningen som underlag til våre rapporter, men vil beskytte alle som gir informasjon og taushetsbelagte opplysninger.  Våre rapporter vil ikke inneholde identifiserbare personopplysninger.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget finner du i personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav e) og artikkel 9 nr.2 bokstav h) og i Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten.

Hvordan behandles personopplysningene?

Ukom sin behandling av personopplysninger skjer i samsvar med reglene personopplysningsloven, personvernforordningen, helseregisterloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentleglova, slik at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte.

Enhver har, uten hensyn til taushetsplikten, plikt til å forklare seg for undersøkelseskommisjonen om opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsene våre. Undersøkelseskommisjonen kan også anmode om opplysninger og bistand fra andre offentlige myndigheter, samt benytte nødvendig sakkyndig bistand for å få belyse saken.  Vi vil ikke innhente mer opplysninger enn det som er nødvendig for å belyse saken.

Opplysningene vi innhenter skal kun bli brukt til undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Hvordan lagres opplysningene?

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt/innsamlet inn til. Samtidig har vi arkivplikt, som gjør at vi må oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet.

Hvordan ivaretas personopplysningene?

Vi har rutiner for å sikre at personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. De ansatte har kun tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar fra taushetsplikten eller hvis du samtykker.

Databehandleravtale

Vi har inngått avtale med eksterne leverandører, Norsk Helsenett, om blant annet IKT-tjenester. Til denne avtalen inngår en databehandleravtale, som regulerer hvordan de skal behandle personopplysninger på vegne av oss. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med oss, og de har samme taushetsplikt som våre ansatte.

Hvilke rettigheter har du etter personopplysningsloven (personvernforordningen)?

Informasjon

Du har rett til å få forståelig informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg, formål, rettsgrunnlag og dine rettigheter som registrert.

Vi vil så langt det er mulig gi informasjon og underrette tjenesteytere, pasienter eller brukere, nærmeste pårørende eller andre som undersøkelsene våre angår.

Innsyn

Du har rett til innsyn i om og hvilke personopplysninger om deg vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Rett til innsyn i våre undersøkelser følger ellers av reglene i offentleglova.

Retting

Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for de undersøkelser vi skal gjøre. Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Du vil også kunne ha rett til å få supplert dem med korrekte opplysninger.

Sletting

I særlige tilfeller vil du kunne ha rett til å få slettet opplysninger om deg. Da er forutsetningen at vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon etter arkivloven.

Vi kan ikke rette eller slette opplysninger som er innhentet fra andre offentlige instanser.

Når samler Ukom inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse grunnene:

Du har bedt om å bli kontaktet av Ukom.

Du kan be om å bli kontaktet av Ukom ved å henvende deg til en av våre kommisjonsmedarbeidere, eller via vår meldingstjeneste på våre nettsider. Vi innhenter da navn og telefonnummer, og opplysningene lagres hos oss frem til vi har kommet i kontakt med deg.

Dersom denne kontakten medfører at Ukom regner henvendelsen som arkiv-verdig, vil opplysningene arkiveres i henhold til arkivloven. Varsel om alvorlige hendelser eller forhold vil alltid regnes som arkiv-verdige henvendelser hos Ukom. Dersom Ukom ikke regner henvendelsen som arkiv-verdig, vil vi slette dine opplysninger etter at kontakten er avsluttet.

Du har varslet Ukom om alvorlige hendelser eller forhold i helse- og omsorgstjenesten.

Alle varsel som mottas i henhold til Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten medfører at varselet arkiveres. Personopplysningene lagres da i vårt arkiv så lenge opplysningene har historisk verdi i henhold til arkivloven. Personopplysningene vil i tillegg kunne brukes av oss for å komme i kontakt med varsler for nærmere undersøkelser.

Du abonnerer på nyheter fra Ukom, via nettsiden

For å kunne sende ut nyheter til deg som abonnent lagrer vi din epostadresse. Eposten innhenter vi og lagrer da du melder deg på abonnement løsningen via nettsiden. I det øyeblikket du melder deg av som abonnent, blir din epostadresse slettet. 

Besøk på vår Facebook-side

Når du besøker eller på annet vis interagerer med vår Facebook-side, samler Facebook Ireland Limited inn data om deg som gjøres tilgjengelig for Ukom som anonym statistikk og annen informasjon ("Page-Insights"). Dataene lagres hos Facebook Ireland Limited i Irland. Noe begrenset informasjon om deg samles også inn dersom du besøker vår Facebook-side uten å være innlogget på Facebook.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon som deles via vår Facebook-side.

Ukom har felles behandlingsansvar med Facebook Ireland Limited for data som blir delt til oss via vår Facebook-side. For å lese mer om Facebook sin behandling av data de deler med oss, kan du lese her.

Cookies på nettsiden

Vi bruker cookies på nettsiden for å levere innhold og funksjonalitet til leserne av Ukom.no. Cookies mellomlagrer data på din maskin for å gi økt hastighet på lasting av Ukom.no. Vi bruker også cookies til analyse formål, her lagres ingen av dine data men vi kan se dine bevegelser på nettsiden. Altså hva er det du er interessert i å lese om. Våre cookies er samtykke basert, du velger selv som bruker av Ukom.no om du ønsker å akseptere bruk av cookies. 

Har du personvernspørsmål

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon om Ukoms behandling av personopplysninger ta kontakt. 

Kontaktinformasjon: 
E-post:personvernombudet@ukom.no

Det er direktøren som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.
Kontaktinformasjon til han er: post@ukom.no.