PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helsehjelp til mennesker med alvorlige ruslidelser

Sist oppdatert: 12/06/2024

Saksnummer: Sak: 23/01745

Undersøkelsen ser på helsehjelp til personer med alvorlige ruslidelser, spesielt opioidavhengige. Ukom har mottatt flere hundre meldinger om alvorlige hendelser fra helsepersonell og pårørende som er knyttet til feltet.

Vi har startet prosessen med å gjennomgå og analysere alle data vi har samlet inn gjennom intervjuer og litteraturgjennomgang.
 
Vi vil også henvende oss til et utvalg aktører som vil bidra til å kvalitetssikre funn i undersøkelsen.

Vi ser på tre saker, valgt fra forskjellige steder i Norge og med pasienter av ulikt kjønn og alder, som et utgangspunkt for å analysere nærmere. For tiden innhenter vi pasientjournaler og annen dokumentasjon. Vi forbereder intervjuer med pårørende, helsepersonell og andre involverte for å samle ytterligere informasjon.

Vi er i startfasen av undersøkelsen og går gjennom saker og varsler som er meldt til oss.
I tillegg jobber vi med å hente inn informasjon og dokumentasjon om temaet.