PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Når gebyr fra helsetjenesten blir en for stor belastning

Sist oppdatert: 11/08/2022

Saksnummer: Sak 21 - 00353

Om saken:

I denne undersøkelsen ser Ukom på praksis knyttet til helseforetakenes bruk av ikke-møtt gebyr og påvirkning på pasienters psykiske helse.

Ukom fikk et varsel fra moren til en ung mann som tok livet sitt blant annet på grunn av økonomiske utfordringer.

Moren har fortalt oss at hun fant opp mot 50 purringer, inkassovarsler og rettslige inndrivelser fra helsevesenet hvor den unge mannen fikk både psykisk og somatisk helsehjelp. Det var inkassokrav for manglende oppmøte og ikke betalte egenandeler. Ved innsyn i journalen kom det fram at sønnen hadde hatt tidligere selvmordsforsøk, og det var journalført at den økonomiske situasjonen var medvirkende til disse forsøkene.

Pasienter som ikke møter til en oppsatt poliklinisk time ved sykehusene vil som hovedregel få et gebyr for ikke å møte. Men det kan gjøres unntak for ikke-møtt gebyr.

Innledningsvis i undersøkelsen har vi sett at forholdet mellom gjeldsbyrde og psykisk helse har hatt liten oppmerksomhet i Norge. Selv om det er noe begrenset kunnskap om dette forholdet, så er det kjent at det er en sammenheng mellom betalingsproblem og selvmord.

Rapporten ble publisert 22. september 2022.

Vi er inne i siste del av arbeidet, og jobber med å fullføre skrivingen av rapporten. Vi diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører og aktuelle fagmiljø.

Planen er å publisere rapporten 22. september 2022.

Vi har gjennomført intervju med helsepersonell ved ulike poliklinikker for psykisk helsevern og endokrinologi. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant helsepersonell i hele Norge. Spørreundersøkelsen handler om "vurderinger helsepersonell gjør ved utsendelse av ikke-møtt gebyr og egenandeler". 

Vi er nå i gang med å analysere data som er samlet inn. 

Vi gjør datasamlingen vår i ulike trinn, og vi vil sammenstille funnene i en samlet rapport. Slik går vi fram:

  • Vi har gjennomført en kartlegging der vi fra sykehusene har innhentet skriftlige rutiner for innkreving av ikke-møtt gebyr.
  • Vi har bedt de regionale helseforetakene om tall på ikke-møtt gebyr og inkassokrav.
  • Vi har hentet tall fra Statistisk sentralbyrå.
  • Vi har nettopp gjennomført en spørreundersøkelse for å få mer informasjon om hvordan sykehusene håndterer ikke-møtt gebyr.
  • Vi har henvendt oss til ulike helseforetak for å gjøre gruppeintervju, og der få en dialog om forhold rundt det å kreve gebyr og møte pasienter med betalingsvansker.
  • I tillegg har vi dialog med personer og aktører som har særskilt kompetanse og interesse for dette.

Vi ønsker å rette oppmerksomheten på hvordan helsetjenesten kan bidra til å hjelpe pasienter med betalingsvansker og har nå startet med en undersøkelse.

Formålet med undersøkelsen er å vurdere forhold knyttet til betalingskrav som medvirker til at noen pasienter blir påført en ekstra belastning, samt vurdere om helsetjenesten kan håndtere dette på en annen og bedre måte overfor pasienter med betalingsvansker.