PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Barn og unge med kjønnsinkongruens – behandlingstilbud og pasientsikkerhet

Sist oppdatert: 22/02/2023

Saksnummer: Sak 22/00973

Om saken:

Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra pårørende til barn og unge med kjønnsinkongruens. Bekymringsmeldingene handler om behandlingstilbudet som er tilgjengelig for gruppen, og oppfølgingen som barn og unge med kjønnsinkongruens får før og under behandlingen.

De pårørende uttrykker bekymring for om barn og unges behov og helse blir tilstrekkelig ivaretatt før og under slik behandling. Kjønnsinkongurens betyr at personen opplever at det ikke er samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

I Norge har andelen barn og unge som søker til den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens ved Oslo universitetssykehus økt markant.  Det samme mønsteret finnes i en rekke vestlige land.

På bakgrunn av bekymringsmeldingene vi har fått og økningen i gruppen barn og unge som søker eller henvises til behandling for kjønnsinkongruens, startet vi en undersøkelse sommeren 2022.

Rapporten ble publisert 9. mars 2023.

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og fagorganisasjoner. 

Rapporten blir publisert 9. mars 2023.

Vi har gjennomført en kartlegging av helsehjelp og behandlingstilbudet til barn og unge med kjønnsinkongruens i Norge, og er nå i siste fase med å skrive rapporten.