PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helse- og omsorgstjenester til eldre

Sist oppdatert: 03/01/2024

Saksnummer: Sak 23/00185

Vi har fulgt med eldreomsorgen, i fag- og forskningsfeltet, i media og vi har sett på varslene vi mottar. Et av områdene som vi ser at det er nødvendig å ha oppmerksomhet på handler om det å fange opp eldre med funksjonsfall i hjemmetjenesten. Vi undersøker hvorfor dette er vanskelig.

Vi tar utgangspunkt i et varsel fra hjemmetjenesten i en kommune.

 Undersøkelsen startet våren 2023.

Vi er i gang med analysearbeidet. Det innebærer å gå gjennom, bearbeide og analysere data vi har samlet. Disse vurderes mot styrende dokumenter. faglitteratur og annen relevant dokumentasjon.

Vi vil også henvende oss til et utvalg aktører som vil bidra til å kvalitetssikre funn i undersøkelsen.

Vi har hentet inn skriftlig dokumentasjon og gått gjennom og systematisert informasjonen for å forstå hva som har skjedd.

Vi gjennomfører nå intervjuer av de involverte. Intervjuene bidrar til å beskrive omstendighetene rundt hendelsen og forhold som kan forklare hvorfor det er vanskelig å fange opp funksjonsfall.

Vi intervjuer pårørende, helsepersonell, saksbehandlere i tillegg til ledere og beslutningstakere.

 

I starten jobber vi med å hente inn informasjon og dokumentasjon om temaet. Denne kartleggingen blir utgangspunktet for å undersøke forhold som har betydning for å styrke kommunale tjenester til eldre.