PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helsetjenester til alvorlig psykisk syke personer med forhøyet voldsrisiko

Sist oppdatert: 01/02/2023

Saksnummer: Sak 21-01316

Ukom tar utgangspunkt i drapene i Kongsberg for å undersøke helsehjelpen til personer med forhøyet voldsrisiko.

Rapporten ble publisert 26. januar 2023.

Les rapporten

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen. Før vi gjør rapporten og arbeidet ferdig, diskuterer vi funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø og organisasjoner. 

Vi planlegger publisering av rapporten i månedsskifte januar/februar 2023. Endelig dato blir publisert på nettsiden. 

Vi er i gang med å analysere og bearbeide data vi har samlet inn. Disse sammenholdes med funn fra andre undersøkelser Ukom har gjennomført, samt relevant faglitteratur og forskning på området.

Analysearbeidet startet i sommer, og vil være ferdig i løpet av høsten 2022.

Vi arbeider med å innhente og systematisere informasjon og dokumentasjon som kan belyse drapene.

Vi gjennomfører intervjuer med involverte og berørte parter. Dette arbeidet starter i begynnelsen av juni.  

Intervjuene skal etter planen være gjennomført i løpet av sommeren. Analysearbeidet startet etter at intervjuene er gjennomført. 

Vi har hentet inn dokumenter, og arbeider nå med å finne en avgrensning og mulige temaer for undersøkelsen.

Målet er å være ferdig med undersøkelsen innen utgangen av 2022.