PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Innføring av nye kirurgiske metoder (taTME)

Sist oppdatert: 14/10/2021

Saksnummer: Sak 21- 00156

Om saken:

En ny operasjonsmetode for endetarmskreft, såkalt transanal total mesorektal eksisjon (taTME), ble tatt i bruk ved sju norske sykehus i perioden 2014 – 2018.

De gastrokirurgiske fagmiljøene i Norge stoppet bruken av metoden høsten 2018 som følge av bekymringer knyttet til komplikasjoner og tilbakefall. Totalt ble 157 pasienter operert med taTME før fagmiljøet stanset bruken av metoden.

Det ble gjennomført en nasjonal gjennomgang (audit) av alle pasientene som ble operert med taTME-metoden i Norge. Gjennomgangen (auditen) ble publisert i British Journal of Surgery i desember 2019, og viste høyere komplikasjons- og tilbakefallsrate blant de som ble operert med taTME, sammenlignet med den tradisjonelle metoden total mesorektal eksisjon (TME).

Det nasjonale systemet for "Nye metoder" tok taTME opp til vurdering i april 2020, og besluttet at metoden ikke kunne godkjennes på grunn av mangelfullt dokumentasjonsgrunnlag.

Rapporten er publisert. Den ble publisert 08.02.2022.

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og pasient- og brukerorganisasjoner.

Med bakgrunn i vår undersøkelse, vil vi gi anbefalinger for innføring av nye kirurgiske metoder, inkludert informasjon og involvering av pasientene.

Rapporten blir publisert tirsdag 8. februar 2022.

Vi har gjennomgått intervjuer og svar fra de aktuelle sykehusene. Vi er i gang med å bearbeide data som er samlet inn.

Vi kartlegger innføringen av taTME-kirurgi og informasjonen som ble gitt til pasientene om dette, ved å gjennomgå relevant litteratur, retningslinjer og referater.

Vi vil også gjennomføre intervju med sentrale personer i helseforvaltningen, det gastrokirurgiske fagmiljøet, pasient- og brukerorganisasjoner samt andre relevante fageksperter. I tillegg innhenter vi opplysninger fra alle sykehusene hvor taTME-metoden ble tatt i bruk.

Ukom har startet en undersøkelse som handler om innføring av kirurgiske metoder, der vi har sett på hvordan den kirurgiske operasjonsmetoden for endetarmskreft, taTME, ble tatt i bruk i Norge.