PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kan meldekultur påvirke pasientsikkerheten

Saksnummer: Sak: 21 - 01165

Om saken:

Ukom har mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til kulturen for å melde om og oppfølgingen av alvorlige hendelser i sykehus. Vi har derfor startet arbeidet med en ny undersøkelse om temaet. Undersøkelsen blir gjennomført høsten og vinteren 2021/22.

For å få en bedre forståelse av samspillet mellom meldekultur og pasientsikkerhet, vil Ukom undersøke dette ved en sykehusavdeling.  I løpet av undersøkelsesperioden skal vi intervjue vernetjenesten, tillitsmannsapparatet, medarbeidere og ledere ved avdelingen. I tillegg vil vi kartlegge sykehusets eget meldesystem og data fra medarbeiderundersøkelsen (ForBedring).

Vi vil også gå gjennom statistikk og litteratur knyttet til temaet. 

Vi har startet arbeidet med en ny undersøkelse knyttet til kulturen for å melde om og oppfølgingen av alvorlige hendelser i sykehus Undersøkelsen blir gjennomført høsten og vinteren 2021/22.

Målet er å være ferdig med undersøkelsen våren 2022.