PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kan meldekultur påvirke pasientsikkerheten

Sist oppdatert: 24/03/2023

Saksnummer: Sak: 21 - 01165

Om saken:

Ukom har mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til kulturen for å melde om og oppfølgingen av alvorlige hendelser i sykehus. Vi har derfor startet arbeidet med en ny undersøkelse om temaet.

For å få en bedre forståelse av samspillet mellom meldekultur og pasientsikkerhet, vil Ukom undersøke dette ved en sykehusavdeling.  I løpet av undersøkelsesperioden skal vi intervjue vernetjenesten, tillitsmannsapparatet, medarbeidere og ledere ved avdelingen. I tillegg vil vi kartlegge sykehusets eget meldesystem og data fra medarbeiderundersøkelsen (ForBedring).

Vi vil også gå gjennom statistikk og litteratur knyttet til temaet. 

Rapporten ble publisert 23. mars 2023.

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og fagorganisasjoner. 

Vi har startet analyse og bearbeidelse av innsamlet data fra skriftlig dokumentasjon og intervjuer. Dette sammenstilles med funn fra forundersøkelsen ved at annet sykehus og relevant forskning på området.

Vi har gjennomgått skriftlig dokumentasjon, og i løpet av vinteren 2021-22 ble det gjennomført informasjonsmøte og intervjuer med sentral aktører. Undersøkelsen ser på forhold som påvirker meldekulturen i en sykehusavdeling.

Vi har startet arbeidet med en ny undersøkelse knyttet til kulturen for å melde om og oppfølgingen av alvorlige hendelser i sykehus. 

Målet er å være ferdig med undersøkelsen høsten 2022.