PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Seksuelle overgrep mot pasienter i helse- og omsorgstjenesten

Sist oppdatert: 09/04/2024

Saksnummer: Sak 23/01779

Ukom har startet en undersøkelse der vi vil se på oppfølging/håndtering ved mistanke om eller ved avdekkede hendelser knyttet til seksuelle overgrep begått av helsepersonell mot pasienter og brukere.

Vi har startet prosessen med å gjennomgå og analysere alle data vi har samlet inn gjennom intervjuer og litteraturgjennomgang.

Vi vil også henvende oss til et utvalg aktører som vil bidra til å kvalitetssikre funn i undersøkelsen.

Vi har samlet skriftlig dokumentasjon fra ulike kilder, og satt oss nærmere inn i tematikken rundt seksuelle overgrep begått av helsepersonell mot pasienter og brukere i helsetjenesten.

Vi gjennomfører nå intervjuer med aktuelle informanter. Målet er å få belyst forhold som kan forklare hvorfor slike alvorlige hendelser kan skje, og hva vi kan lære av dette.

Vi er i startfasen av undersøkelsen og går gjennom saker som er meldt til oss eller omtalt i media. I tillegg jobber vi med å hente inn informasjon og dokumentasjon.