PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Seksuelle overgrep mot pasienter i helse- og omsorgstjenesten

Sist oppdatert: 21/11/2023

Saksnummer: Sak 23/01779

Ukom har startet en undersøkelse der vi vil se på oppfølging/håndtering ved mistanke om eller ved avdekkede hendelser knyttet til seksuelle overgrep begått av helsepersonell mot pasienter og brukere.

Vi har samlet skriftlig dokumentasjon fra ulike kilder, og satt oss nærmere inn i tematikken rundt seksuelle overgrep begått av helsepersonell mot pasienter og brukere i helsetjenesten.

Vi gjennomfører nå intervjuer med aktuelle informanter. Målet er å få belyst forhold som kan forklare hvorfor slike alvorlige hendelser kan skje, og hva vi kan lære av dette.

Vi er i startfasen av undersøkelsen og går gjennom saker som er meldt til oss eller omtalt i media. I tillegg jobber vi med å hente inn informasjon og dokumentasjon.