PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Undersøker samhandling ved uavklart diagnose

Sist oppdatert: 18/10/2021

Saksnummer: Sak 20- 00729

Om saken:

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en mann på 73 år som døde av kreft.

Mannen gikk lenge før han fikk riktig diagnose. Det førte til at han ikke fikk målrettet kreftbehandling.

Ukom ønsker med denne saken å se på samhandling rundt pasienter med uavklart diagnose i helsevesenet.

Spesialisering og ansvarsfordelingen mellom avdelinger på sykehus er sentralt i undersøkelsen.

Rapporten blir lansert 16. juni. 

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og fagorganisasjoner.

Vi har gjennomført intervju med pårørende, helsepersonell og ledere. Vi har kartlagt hvordan 12 helseforetak gjennomfører "Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft." Her er det store variasjoner. Vi er nå i gang med å analysere data som er samlet inn. Koronarestriksjoner gjør at undersøkelsen tar mer tid enn planlagt.

Vi har opprettet kontakt/samarbeid med sykehus, fastlege og kommune. Vi arbeider nå med å innhente og systematisere informasjon, og vil foreta intervjuer med involverte som kan bidra til å beskrive hendelsesforløpet.

Ukom har bestemt å iverksette undersøkelse. Berørte parter, pasienter, pårørende, brukere og innvoterte i helsetjenesten informeres.