PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Enkle råd for å hindre brannulykker under røyking

De fleste sykehjem har gode rutiner for å hindre brann hos beboere som røyker. Alvorlige ulykker er heldigvis sjeldne. Enkle råd kan bidra til forebygging.

Ukom har siden oppstarten mottatt to varsler om alvorlige ulykker med skade og død knyttet til røyking  i sykehjem og omsorgsbolig.

Det er bakgrunnen for at vi har utført en enkel kartlegging av ett tilfeldig valgt sykehjem i hvert av landets 11 fylker. Antall beboere i disse sykehjemmene varierte fra 17 til 128. Alle beboerne hadde enerom, og røyking på rommene var ikke tillatt.

Stadig færre røyker

Alle sykehjemmene oppga at det er få beboere som røyker.

- Andelen røykere blant beboere i sykehjem er nedgående både som følge av trender i samfunnet, men óg fordi sykehjemsbeboere i dag er mer hjelpetrengende enn tidligere. Kartleggingen viser at andelen røykere er svært lav, og sykehjemmene opplever ikke røyking blant beboere som noen stor utfordring, sier Anne-Mette Espe, seniorrådgiver i Ukom.

Flere av de spurte ved sykehjemmene kjente til tidligere episoder der røyking hadde ført til branntilløp, men ingen av dem rapporterte om slike hendelser de siste årene.

- Vår undersøkelse viser at risiko for brann og brannskader ved røyking er kjent. Alvorlige brannulykker er sjeldne, og gode rutiner kan forhindre at dette skjer, sier Espe.

Enkle råd fra sykehjemmene

For å forebygge brann- og brannskader som følge av røyking, kan noen enkle råd være til hjelp. De undersøkte sykehjemmene rapporterte følgende:

  • Tilsyn. Røyking foregår på tilrettelagte områder. Det er ikke et absolutt krav om personell til stede hele tiden, men det er tydelige krav om tilsyn under røyking.
  • Alarm. Beboere som røyker har mulighet til å tilkalle hjelp via alarmsnor eller alarmknapp. Dersom snor eller knapp ikke kan brukes, gjennomføres tilsyn under røyking.
  • Røyketeppe/-forkle. Alle beboere som røyker har tilgjengelig røyketeppe eller -forkle, og det gjøres individuelle vurderinger om bruken av disse.
  • Brannhemmende tekstiler. Ved innkjøp er det et generelt krav at sengetøy, møbler og gardiner skal ha tekstiler som er brannhemmende. Medbrakte private møbler omfattes ikke av dette kravet og vies særlig oppmerksomhet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold