PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Flyktninger trenger bedre helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenesten er ikke godt nok integrert i tjenesteytingen til flyktninger, mener Ukom. Kommisjonen påpeker flere forbedringsområder i kjølvannet av tragedien i Tromsø. Der døde en kvinne og to av barna hennes.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens (Ukom) rapport tar utgangspunkt i en tragedie i Tromsø der en kvinne og to av barna hennes døde av drukning i desember 2019. Den tredje datteren ble alvorlig skadet. Etterforskningen konkluderte med at kvinnen var gjerningsperson, og saken ble henlagt fordi hun selv døde.

Kvinnen hadde fått opphold i Norge med familiegjenforening.

Vi vil aldri få vite bakgrunnen for denne tragedien, men hun ble aldri fanget opp av integreringsapparatet eller helse- og omsorgstjenesten som spesielt risikoutsatt.

Ukom mener det er en risiko for at tjenestetilbudet ikke er tilpasset de kvinnene som får opphold i Norge med familiegjenforening:

Familiegjenforente har behov for samme tette oppfølging som andre flyktninger, men mottakssystemet er svakere og mer tilfeldig. Velferdstilbudet, herunder helse- og omsorgstilbudet, er lite tilpasset flyktningenes livssituasjon og virkelighet. De opplever den første tiden et massivt kultursjokk og store omveltninger med mange krav og høyt press.

Tjenestene må samarbeide bedre

Det er mange personer involvert i integreringsarbeidet i en kommune, og informasjonsutvekslingen mellom dem kan være utilstrekkelig. Det kan føre til at ingen har den samlede oversikten over flyktningens utfordringer og behov.

Mangelfull tverrfaglig og tverretatlig samhandling gjør at de mest utsatte ikke fanges opp. Det kan blant annet skyldes språkbarrierer, men ofte er det ikke tolk til stede. Flyktninger kommer ofte til landet med lav tillit til offentlige instanser. For å hjelpe er det avgjørende at tjenestene er fleksible og kan strekke seg ut over eget ansvarsområde.

Lovgivningen er ikke tilpasset behovene

Systemet i dag er lagt opp til at de nyankomne raskest mulig skal benytte seg av de ordinære helse- og omsorgstjenestene. Disse tjenestene har ikke alltid nødvendig kompetanse innen flyktninghelse.

Undersøkelsen viser at kvinnene ikke kjenner sine egne rettigheter godt nok. Lovgivningen og rettighetene for flyktninger er ikke alltid tilpasset flyktningenes behov.  

Funnene i rapporten har ført til at Ukom kommer med flere forslag til tiltak overfor sentrale myndigheter og kommunene.

Selv om tragedien i Tromsø er svært spesiell, er det mye å lære av den. Det er i alles interesse å finne ut hva som skal til for god integrering skal lykkes.

Les rapporten.

 

Toppfoto: Illustrasjonsfoto