PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Hvordan kontrollerer helsepersonell om nasogastriske sonder er riktig plassert?

Noen pasienter får av ulike grunner ikke i seg nok næring og trenger dette tilført gjennom en tynn slange som går via nesen og ned i magesekken. Dette kalles en nasogastrisk sonde. Det er viktig å kontrollere om sonden er riktig plassert. Feilplassert sonde kan føre til alvorlig skade og i verste fall død.

Alvorlig hendelse

Ukom har fått melding om en mann med nasogastrisk sonde som ble alvorlig skadet. Kontrollrutinene avdekket ikke at sonden var plassert feil, noe som medførte at han fikk flytende ernæring ned i lungene. Konsekvensen ble langvarig intensiv behandling. Ukom er kjent med at det finnes flere lignende hendelser.

Undersøker praksis

Vi har grunn til å tro at valg av kontrollmetode kan ha mye å si for pasientsikkerheten og ønsker derfor å kartlegge praksisen. I løpet av de neste ukene vil vi ringe til tilfeldig utvalgte helsepersonell som har erfaring med kontroll av nasogastriske sonder hos voksne som er i våken tilstand. Vi vil kontakte helsepersonell både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i hele landet og innhente opplysninger direkte over telefon.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold