PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kan meldekultur påvirke pasientsikkerheten?

Ukom har mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til kulturen for å melde om og oppfølgingen av alvorlige hendelser i sykehus. Vi har derfor startet arbeidet med en ny undersøkelse om temaet. Undersøkelsen blir gjennomført høsten og vinteren 2021/22.

For å få en bedre forståelse av samspillet mellom meldekultur og pasientsikkerhet, vil Ukom undersøke dette ved en sykehusavdeling. I løpet av undersøkelsesperioden skal vi intervjue vernetjenesten, tillitsmannsapparatet, medarbeidere og ledere ved avdelingen. I tillegg vil vi kartlegge sykehusets eget meldesystem og data fra medarbeiderundersøkelsen (ForBedring).

Vi planlegger å publisere undersøkelsen i løpet av våren 2022.

Du kan følge arbeidet med undersøkelsen og hvor langt vi er kommet i oversikten over våre pågående undersøkelser.