PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Trenger kompetansekrav til klinisk kommunikasjon i legevakter

Legevakter har ikke nok oppmerksomhet på klinisk kommunikasjon som ferdighet og helsepersonell trenger trening i å hente informasjon fra samtaler per telefon. Det viser Ukoms nye rapport «Gjentatte hendelser til legevakt». Rapporten viser også at begrepet «Ta kontakt ved forverring» er uklart. Ny kontakt om samme sykdomstilfelle blir heller ikke alltid registrert.

Rapporten tar utgangspunkt i historien til “Ida”. Hun var høygravid og ble syk med influensasymptomer. I løpet av tre dager med sykdom var hun i kontakt med fastlegevikar, legevakt og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) totalt seks ganger, men ingen oppfattet hvor alvorlig syk hun var. Den tredje dagen blir hun funnet livløs i sengen av moren. Ida og barnet i magen døde. 

Ukom har mottatt over 300 varsler (pr. jan. 2024) om alvorlige uønskede hendelser på legevakt, også «Idas» historie. Fellesnevneren i et flertall av varslene er at pasienter har fått forsinket diagnostikk og behandling. I flere av disse sakene har pasienter eller pårørende vært i kontakt med legevakt gjentatte ganger i løpet av et sykdomstilfelle. Likevel er ikke alvorlighetsgraden i situasjonen blitt oppfattet. Mange har fått beskjed om å ta kontakt igjen ved forverring. Dette er bakgrunnen for Ukoms rapport. 

Portrettbilde Synnøve Serigstad
Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring

– Vi har undersøkt hvordan henvendelser til legevakt på telefon blir håndtert. Vi vet at det kan være utfordrende. Stort sett fungerer det bra, men noen ganger går det galt, som i historien om Ida. Det må vi lære av for å unngå at det skjer igjen. Vi peker derfor i rapporten på seks forhold som til sammen kan ha betydning for pasientsikkerheten når pasienter ringer til legevakten, sier Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring i Ukom.

Kompetansekrav i klinisk kommunikasjon

Gode kommunikasjonsferdigheter er viktig i alle kliniske situasjoner. Rapporten viser at det kan være utfordrende å vurdere hvilke pasienter som har akutt behov for helsehjelp. Risikoen blir særlig tydelig i situasjoner der kommunikasjonen foregår per telefon. Ukom mener det er nødvendig å vurdere om det skal stilles kompetansekrav i klinisk kommunikasjon, og at dette bør inngå i den Nasjonale veilederen for legevakt og legevaktsentral. 

Varsel om ny kontakt om samme sykdomstilfelle («rekontakt») må registreres

Informasjon om at en henvendelse er en «rekontakt» er svært viktig for telefonoperatør og leger i legevakter. En «rekontakt» vil kunne føre til høyere hastegradsvurdering. Rapporten viser at det ikke alltid kjent for helsepersonell, og det finnes ikke tydelige varsler for «rekontakter» i dagens systemer. Ukom mener muligheten for tydelige varsler om ny kontakt i samme tilfelle bør inn i virksomhetens journalsystem/registreringsverktøy. En mulighet er det pågående arbeidet med kjernejournal i «Program for digital samhandling». 

Avklare begrep og standardisere råd

Begrepet “forverring” bør avklares av de nasjonale fagmiljøene. Bakgrunnen er at det er uklart og vanskelig å forstå for den som kontakter legevakten. Ukom peker på at det bør være standardiserte råd, med mulighet for individuell tilpasning, i de vanligste kontaktårsakene til legevakt.

Videreutvikle bruk av video 

Telefonvurdering av sykdom og alvorlighet er en situasjon med risiko. De fleste legevaktsentraler har tilgang til å bruke video som en ekstra kilde til informasjon, men bruken er begrenset og tilfeldig. Fordelen med å bruke video kan være en ekstra sikkerhet i vurderinger av symptomer og bør kommer flere pasienter til nytte. Ukom mener derfor at det er et behov for å styrke kunnskapen om bruk av video i legevakt. 

Åpne for lydopptak av telefonkonsultasjon med lege 

Telefonsamtaler mellom leger og pasient blir ikke tatt opp, og dagens lovverk inkluderer ikke denne typen opptak. Det fører til begrenset mulighet for dokumentasjon og læring etter telefonsamtaler mellom lege og pasient. Legevakter og fagmiljøer framhever at slike opptak ville vært nyttige, også for legene. Ukom mener at det bør bli vurdert å revidere akuttmedisinforskriften slik at lydopptak blir tilgjengelig også for telefonsamtaler mellom leger og pasient i legevakt.  

– Vi ser også at det er utfordringer knyttet til overordnet ledelse og kvalitetsforbedringer i legevakt. Kartlegging av risikoområder, og intern gjennomgang og læring etter alvorlige uønskede hendelser blir i liten grad gjort. Det er utfordringer knyttet til oppfølging og opplæring av leger. Dette er rammebetingelser som både ledere i kommuner og myndighetene må ta på alvor, sier Serigstad. 

Les rapporten: Gjentatte henvendelser til legevakt

 

Kontakt for kommentar:

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11