PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ukom vil kartlegge tilbud innen rus og psykiatri

Hvilke helse- og omsorgstjenester får pasienter som sliter med rus og psykiatri i kommunene? Det ønsker Ukom finne ut mer om.

Ukom har mottatt flere meldinger om dødsfall hos pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk sykdom. De avdøde har hatt til felles at de har mottatt tjenester fra ulike aktører samtidig.

For å få en bedre forståelse av tjenesteorganisering og samhandling rundt denne pasientgruppen, har Ukom valgt å undersøke hvilke tjenester kommuner tilbyr pasienter med sammensatte problemer.

Vi ønsker å finne ut hvordan tjenester koordineres og hvordan samhandling foregår mellom ulike aktører.

Undersøkelsen gjennomføres via telefon med et utvalg av sentrale kommunale tjenestetilbydere.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold