PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko

Det har vært lite oppmerksomhet på hvordan pasienters betalingsevne kan påvirke tilgang på nødvendig helsehjelp og hvilken påvirkning pasientbetaling, som egenandel og "ikke møtt"- gebyr kan ha på pasientsikkerheten.

Dårlig personlig økonomi og betalingsvansker kan forverre helsetilstanden hos kronisk syke, og kan stå i veien for god helsehjelp.
Rapporten «Betalingsvansker- en pasientsikkerhetsrisiko» handler om praksisen knyttet til "ikke-møtt"-gebyr som gir utfordringer, både for pasienter og helsetjenesten. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien til en ung mann. Han tok livet sitt etter flere år med betalingsvansker og sykdom. I brevet han etterlot seg, forteller han at han ønsker å leve, men at han ikke orket mer. Han hadde flere ganger fortalt behandlere i helsetjenesten at betalingsvansker og skam knyttet til dårlig økonomi var en av årsakene til manglede livslyst. Etter dødsfallet ble en eske med ubetalte regninger, purringer, inkassovarsler og rettslige fordringer funnet hos mannen. Hovedvekten av kravene kom fra helsetjenesten, og flere av kravene var opprinnelig "ikke møtt"-gebyrer.  

Noen hovedbudskap fra rapporten

 • Det er sammenhenger mellom betalingsvansker, uhåndterbar gjeld og helse. Dette bør få mer oppmerksomhet slik at helsetjenesten fanger opp at pasienter trenger hjelp til å håndtere økonomien. Det er ikke gode system som fanger opp pasienter med betalingsvansker og pasientene forteller ikke alltid dette selv. Det er tilfeldig hvilke pasienter som blir fanget opp av helsetjenesten. 
 • Egenandelsordningen hindrer noen pasienter i å oppsøke og å få nødvendig helsehjelp.
 • Etter årsskiftet er det mange pasienter som ikke har råd til helsehjelp og det er behov for at lovverket gir åpning for at de som er fattige automatisk får frikort. 
 • Det er stor variasjon i måten "ikke møtt"-gebyret praktiseres på, både innad i hvert sykehus og mellom de ulike sykehusene. Dette kan utfordre prinsippet om likebehandling.
 • Ordningen med "ikke møtt"- gebyr er ikke evaluert. Det er derfor ikke kjent om gebyret fører til ønsket økt oppmøte, eller om det kan være andre tiltak som har større effekt. 

Læring og refleksjon

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen er interessant og aktuell for alle i helse- og omsorgstjenestene, politikere, Nav, helsemyndighetene og for helseutdanningene

Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fag- og personalmøter.

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter behov og ønske. Presentasjonen er rik på informasjon. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter eget ønske og behov.

 • Presentasjon/lysark (PDF) 
  Presentasjon av rapporten med refleksjonsspørsmål.
 • Webinar (Lengde: 12 minutter) - presentasjon av rapporten (vimeo).
   

Les rapporten

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.
 

Portrettbilde Hanne Løvereide Årstad

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Telefon

+47 45 03 52 55

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11