PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pårørende sikrer trygg behandling – materiell

Rapporten "Pårørende sikrer trygg behandling" oppsummerer funn fra Ukoms rapporter om involvering og ivaretakelse av pårørende. 

Rapporten peker på at pasientsikkerheten kan styrkes ved å inkludere pårørendes innsikt, kunnskap og erfaringer i forbindelse med alvorlige uønskede hendelser. 
Den viser også at det er utfordrende for helsetjenesten å involvere pårørende på en systematisk måte.

Et viktig funn er at pårørende i liten grad blir brukt som kilde til informasjon i beslutninger om pasienten. Kommunikasjonsutfordringer bidrar til at pårørende ikke alltid når frem med viktig og utfyllende informasjon til helsetjenesten. Selv om pårørende sitter på viktig og utfyllende informasjon, blir taushetsplikten oppfattet og praktisert på en måte som kan hindre informasjonsflyt mellom ulike aktører. 

Pårørende uttrykker et tillitsbrudd i sin relasjon til helsevesenet, både på pasientens og egne vegne. Flere pårørende formidler mangel på ivaretakelse fra helse- og omsorgstjenesten, både under sykdomsforløpet og i etterkant av alvorlige hendelser. 

Pårørende ønsker først og fremst at helsetjenesten skal lære av hendelsen, slik at andre ikke rammes av lignende. Pårørende har rett til å bli inkludert i interne gjennomganger etter alvorlige uønskede hendelser. Å inkludere pårørende kan bidra til et mer helhetlig bilde av hva som skjedde. Det er vårt inntrykk at helse- og omsorgstjenesten ikke i tilstrekkelig grad involverer pårørende i gjennomganger etter slike hendelser. Tjenestene går dermed glipp av et sentralt perspektiv for læring.

Læring og refleksjon

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.  
Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fagmøter og arbeid med temaene på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten.  

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er en fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende. Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Presentasjonen er rik på informasjon.  

Knut Ornes Brodahl.jpg

Seniorrådgiver

Knut Ørnes Brodahl

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11