PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens - materiell

Rapporten «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens» handler om hvordan pasientsikkerheten er ivaretatt i hjelpe- og behandlingstilbud for kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.  

Det har vært en stor økning i henvendelser til helsetjenesten fra personer med kjønnsinkongruens de siste årene. Spesielt har antallet barn og unge i tenårene som søker seg til, eller blir henvist til vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten, økt betydelig.  

Oppmerksomhet i rapporten og undersøkelsen har spesielt vært rettet mot tenåringer og unge med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori som søker helsehjelp og behandling.

Barn og unge er ikke ferdig utviklet kroppslig, mentalt, seksuelt eller sosialt. Det fordrer særskilt årvåkenhet med tanke på pasientsikkerheten.

Våre funn og anbefalinger vil også være aktuelle for tilbudet til voksne.  
 
Funnene i rapporten er delt inn i seks hovedområder:  

 • Utilstrekkelig kunnskap 
  Funnene peker til kunnskapsgrunnlaget, spesielt forskningsbasert kunnskap for kjønnsbekreftende behandling, særlig for tenåringer med kjønnsdysfori som søker behandling.  
 • Overordnet styring - en retningslinje med annerledes bakgrunn  
 • Funnet er knyttet til Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for kjønnsinkongruens  
 • Krav til forsvarlighet – særlig knyttet til barn og unge  
  Funnene knytter seg til den nasjonale faglige retningslinjen for kjønnsinkongruens som er lite normerende, og ikke etablerer tilstrekkelig standard for helsetjenestetilbudet.
 • Rett til helsehjelp – et gap i forventninger 
  Funnene tyder på at det er et gap mellom det retningslinjen skisserer og det som er mulig, gitt dagens tilgjengelige tilbud og kunnskapsgrunnlag. Den nasjonale faglige retningslinjen skaper forventninger hos pasientene som helsetjenesten i liten grad kan innfri.  
 • Hjelpe- og behandlingstilbudet - variasjon i praksis og kompetanse  
  Funnene viser at det er stor variasjon i hvilke tilbud og hvilken kompetanse som tilbys ulike steder i landet. Det er fare for både under-, over- og feilbehandling av barn og unge med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. 
 • Ytringsklima og samhandling 
  Funnene viser at det har utviklet seg et krevende ytringsklima knyttet til kjønnsinkongruensfeltet.  

I rapporten blir det gitt flere anbefalinger som kan bidra til et bedre og sikrere helsetjenestetilbud for barn og unge. Våre anbefalinger er knyttet til revidering av retningslinjen, trygge rammene for behandling som tilbys barn og unge og tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Anbefalingene vil også bidra til systematisk innsamling av data og fremme følgeforskning. Det er viktig at barn og unge med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, inklusive ikke-binære, blir forsvarlig ivaretatt mens utviklingen av helsetjenestetilbudet pågår.  

Læring og refleksjon 

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.  

Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fagmøter og arbeid med temaene på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten.  

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene 

Det er en fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende. 

Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Presentasjonen er rik på informasjon. 

Les rapporten "Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens

 
Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon. 

Portrettbilde Stine Marit Moen

Leder medisin og helsefag

Stine Marit Moen

Telefon

+47 92 04 37 73

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11