PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse - materiell

Rapporten «Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse» handler om hvordan somatisk helse ivaretas hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

I rapporten blir vi kjent med Inger. Hun hadde en alvorlig psykisk sykdom og døde av hjerteinfarkt. Da hun ble akutt hjertesyk, tok det to dager fra 113 ble kontaktet til hun ble innlagt på sykehus. Selv om undersøkelser viste tegn på hjerteinfarkt, ble hun innlagt i psykisk helsevern. To dager etter innleggelsen ble hun funnet på gulvet med hjertestans, og livet stod ikke til å redde. Rapporten peker på flere forhold som førte til at helsehjelpen ble forsinket og ikke tilstrekkelig ivaretok behovet for behandling. 

Ingers historie er ikke unik. Den er representativ og illustrerer utfordringer knyttet til somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Bakgrunnen for rapporten er flere varsler til Ukom, inkludert Ingers, om mangelfull oppfølging og behandling av somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom. 

Funnene i rapporten er delt inn i seks hovedområder:

  • Overskygging kan hindre somatisk helsehjelp: Funnene viser at overskygging og andre systemfaktorer er lite kjent. 
  • Prehospitale tjenester komme til kort: Funnen viser at det er flere utfordringer knyttet til den akutte somatiske helsehjelpen ved samsykelighet. Dette handler både om lovverk og verktøy brukt av aktørene. 
  • Behandlingen er ikke helhetlig: Funnene viser at pasienter med samsykelighet ikke alltid får den helhetlige behandlingen de trenger, delvis grunnet stort skille mellom psykisk helsevern og somatikk. 
  • Lovforståelsen skaper utfordringer: Funnene viser at et fragmentert lovverket skaper utfordringer. Utfordringer med lovforståelse kan forsinke nødvendig og akutt helsehjelp. 
  • Mangelfull oppfølging før somatisk sykdom oppstår: Funnene viser at uklarhet i hva som ligger i utprøving av frivillighet kan medføre at pasienter ikke får nødvendig behandling. Dette er viktig med rett balanse mellom respekt for autonomi og ivaretagelse av retten til helse. 

Læring og refleksjon  

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.  

Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fagmøter og arbeid med temaene på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten.  

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene  

Det er en fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende. Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Presentasjonen er rik på informasjon. 

Portrettbilde Åshild Vistnes van der Veen

Assisterende direktør

Åshild Vistnes van der Veen

Telefon

+47 94 03 03 04

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11