PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Ungdom med uavklart tilstand

Ukom har undersøkt hva som kan føre til at ungdom som trenger helsehjelp, ikke alltid blir fanget opp. Samhandlingen mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er sentralt i rapporten.

Ukom ble i juni 2019 varslet om en 17 år gammel gutt, i rapporten kalt Jonas, som hadde tatt livet sitt.

Med bakgrunn hans historie vi undersøkt ulike faktorer som kan føre til at ungdom som trenger helsehjelp, ikke alltid blir fanget opp. 

Rapporten ser særlig på to problemstillinger:

 • Utfordringer knyttet til samordning mellom nivå..
 • Spesialisthelsetjenestens vurdering av henvisninger til den psykiske helsetjenesten som er preget av stor, ubegrunnet variasjon.

Med utgangspunkt i de strukturene og tjenestene som skal fange opp og hjelpe barn og unge som har det vanskelig, har vi vurdert risikoområder knyttet til samordning av psykiske helsetjenester for barn og unge.

Følgende risikoområder er påvist

 • Det er uavklart hvem som har ansvaret for barn og unge som har det vanskelig over tid.
 • Oppfølgingen er mangelfull.
 • Barn og unge kartlegges uten at dette følges opp med systematiske tiltak, og igangsatte tiltak evalueres ikke.
 • Det er stor variasjon i tjenestetilbudet i kommunene når det gjelder organisering, omfang og kompetanse.
 • Avslag fra BUP kan i seg selv utgjøre en risiko for den enkelte ungdom. Dette gjelder særlig når tilstanden er uavklart, og når ulike instanser har prøvd å hjelpe over lang tid.
 • Videre hjelp kan stoppe opp når den unge ikke får en vurdering i BUP.
 • Manglende helhetsvurdering fra tilsynsmyndighetene bidrar til at uklare ansvarsforhold og mangelfull samhandling i tjenesten opprettholdes.
 • Et stort tilfang av styrende dokumenter, foreslåtte modeller og organiseringsformer viser at kompleksiteten er stor på barn- og ungefeltet, og speiler en utydelig normering og oppgavefordeling. Mange utredninger følges ikke opp i tjenestene.
 • Lovgivningen og rettighetene for barn og unge med uavklarte tilstander fungerer ikke etter intensjonen. Dette til tross for at både kommuner og regionale helseforetak har et sørge-for-ansvar, og at virksomhetene er pålagt å organisere tjenestene forsvarlig.

Læring og refleksjon

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten. 

Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fag- og personalmøter.

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter behov og ønske. Presentasjonen er rik på informasjon. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter eget ønske og behov.

Les rapporten

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Portrettbilde Hanne Løvereide Årstad

Juridisk fagdirektør

Hanne Løvereide Årstad

Telefon

+47 45 03 52 55

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11