PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kollegastøtteordning for helsepersonell

Sist oppdatert: 22/06/2023

Saksnummer: Sak 21- 00131

Om saken:

Det er avgjørende at helseinstitusjoner organiserer sin virksomhet på en måte slik at helsepersonell er i stand til å levere helsetjenester av god kvalitet. Helsepersonells opplevelse av å føle seg trygge og ivaretatt av arbeidsplassen, er en viktig forutsetning for god og sikker pasientbehandling.

Behovet for ulike tiltak som gjør helsepersonell i stand til å takle de psykiske belastningene som jobben kan medføre, er også løftet fram av andre. Temaet er omtalt både i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) og i rapporten "Support for staff following patient safety incidents" som er utgitt av Healthcare Safety Investigation Branch (HSIB), Ukoms søsterorganisasjon i NSH England. World Health Oranization (WHO) har også løftet fram dette som et viktig tema.   

Ett tiltak som kan bidra til økt emosjonell og psykologisk trygghet hos helsepersonell er tilgang på kollegastøtte. Kollegastøtte er et frivillig lavterskeltilbud og en form for "mental førstehjelp" som går ut på å snakke med en likemann som vet hvor skoen trykker.

Ukom har valgt å se nærmere på ulike kollegastøtteordninger i Norge der vi vil forsøke å identifisere ulike suksesskriterier som må/bør være til stede for at ordningene skal fungere. Ukom har sett på kollegastøtteordninger både i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og på ordninger i aktuelle fagorganisasjoner for helsepersonell. Vi har også intervjuet helsepersonell som har benyttet seg av kollegastøtte for å mer kunnskap om deres erfaringer.

Rapporten ble publisert 22. juni 2023.

Les rapporten

Vi er i sluttfasen av rapportskrivingen og diskuterer våre funn og anbefalinger med involverte aktører, aktuelle fagmiljø, og fagorganisasjoner. 

Vi har gjennomgått intervjuer for å identifisere felles kriterier og rammer for å innføre en fungerende kollegastøtteordning.

Vi har intervjuet helsepersonell som har helsepersonell med erfaring med bruk av kollegastøtteordning og kollegastøtter.

Vi har tillegg snakket med ledere i spesialisthelsetjenesten og kommuner som har innført kollegastøtteordning, og brukt denne for å høste erfaringer. Det er i tillegg gjort litteratursøk i norske databaser.

Ukom har med utgangspunkt i behovet for psykososial støtte til helsepersonell valgt å se nærmere på ulike kollegastøtteordninger i Norge.

Bakgrunnen er blant annet at Ukoms søsterorganisasjon i NSH England, Healthcare Safety Investigation Branch (HSIB), ga ut en rapport med tittelen "Support for staff following patient safety incidents". Rapporten fra januar 2021 handler om ulike ordninger for ivaretagelse av helsepersonell etter alvorlige hendelser. HSIB kobler informasjon hentet fra forskningslitteratur, fra ansattes erfaringer med kollegastøtte gjennom undersøkelser eller fra tidligere yrkeskarriere, og fra tre ulike studier av støtteordninger for helsepersonell.

Med utgangspunkt i ser Ukom nærmere på ulike kollegastøtteordninger i Norge.  Vi vil forsøke å identifisere ulike suksesskriterier som må/bør være til stede for at ordningene skal fungere.