PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Legger frem to rapporter om helsebygg i psykisk helsevern

Dårlige helsebygg kan utsette både pasienter og ansatte i det psykiske helsevesenet for alvorlig fare. I to nye rapporter foreslår Ukom flere tiltak som bedrer sikkerhet, verdighet og trivsel. Enkle tiltak kan redde liv.

Pasienter innlagt i psykiatriske akuttavdelinger har behov for samme sikkerhetsnivå som pasienter i somatiske intensivavdelinger. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) mener at vi i dag neppe er oppmerksomme nok på de fysiske omgivelsenes betydning i det psykiske helsevernet. Veien ut av sykdomsforverring avhenger også av gode omgivelser.

Derfor lanserer Ukom to rapporter som kan bidra til å redde liv:

Den ene rapporten omhandler hva som skal til for å gjøre skjermingslokalene i det psykiske helsevernet tryggere og bedre tilpasset den enkelte pasienten. Den andre tar for seg tiltak som kan forebygge selvmord på pasientrom.

Skjermingslokaler kan være en risiko

Flere skjermingsenheter i det psykiske helsevernet i Norge er ikke tilpasset urolige og sårbare pasienter. Lokalene kan være for sterile, nedslitte eller usikret mot pasientskader. Helsemyndighetene har til nå i liten grad fulgt dette opp.

Dårlige lokaler kan føre til mer støy og uro og dårlig samspill mellom pasient og behandler. Uro hos pasienter er krevende å håndtere og kan føre til økt maktbruk. Dette kan igjen gi økt risiko for skade på alle involverte. I noen tilfeller kan lite tilpassede lokaler også føre til økt bruk av dempende medisiner, med økt risiko for bivirkninger og pasientskader. Som et viktig tiltak foreslår Ukom blant annet å innføre en faglig begrunnet minstestandard for hvordan pasientrommene skal innredes.

Arkitektonisk utforming, innredning, fargebruk, lys- og lydforhold inngår i et helhetlig behandlingsmiljø. Vi trenger gode lokaler å bli friske i. Like viktig som innemiljøet, er tilgang til uteområder og beroligende omgivelser.

Les rapporten her

Trygge pasientrom redder liv

I den andre rapporten har Ukom undersøkt ti selvmord eller alvorlige selvmordsforsøk blant innlagte pasienter i det psykiske helsevernet fra august 2019 til august 2020. Ved de undersøkte hendelsene er bygnings- og interiørdetaljer brukt som selvmordsmiddel.

I denne rapporten kommer Ukom med forslag til hvordan pasientrom med enkle grep kan gjøres tryggere for å unngå slike hendelser.

Helsevesenets virkelighet består av blandingen mellom flotte nybygg og nedslitt bygningsmasse. Ukom mener det haster med å gjøre noe med pasientrommene, og at vi ikke kan vente på nye sykehus. For pasientene som er innlagt i dag, er det ingen trøst å vite at det kommer et nybygg som vil gjøre alt tryggere og mer verdig noen år fram i tid. Alle pasienter har krav på trygge omgivelser som også kan hjelpe dem til å bli friske.

Les rapporten her

Abonner på nytt eller oppdatert innhold