PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Stor variasjon i tilbud om kollegastøtteordninger

Det er stor variasjon i tilbudet om kollegastøtte viser Ukoms nye rapport «Erfaringer fra kollegastøtteordninger». Variasjonen er både innad i spesialisthelsetjenesten, i kommunene og tilbudet yrkesforeningene har for de ulike helsefagprofesjonene. Rapporten gir en sammenstilling av erfaringer og innsikt om kollegastøtteordninger for helsepersonell i Norge. 
 

Helsepersonell opplever ulike belastninger og varierende støtte i jobben viser rapporten. Jobben som helsepersonell kan innebære å bli utsatt for sterke inntrykk og opplevelser. I en travel arbeidshverdag, ofte preget av stort ansvar, ressursknapphet og tidspress, må helsepersonell gjøre vanskelige prioriteringer og valg. Helsepersonell kan bli involvert i hendelser der pasienter blir alvorlig skadet eller dør i forbindelse med behandling og pleie. Slike alvorlige hendelser har store konsekvenser for pasienter og pårørende og påvirker også den enkelte helsearbeider. Kollegastøtte innebærer at helsepersonell som opplever store belastninger i jobben sin, kan få støtte og bistand fa en kollega til å bearbeide opplevelsen, ut fra et likepersonsprinsipp. Dette er ett av flere virkemidler for å ivareta helsepersonell og gi psykososial støtte.  Målet er å motvirke psykiske plager, sykefravær og frafall fra yrket. 

Rapporten viser at det er stor variasjon mellom ulike ordninger for kollegastøtte. Det er likevel noen fellestrekk som er viktige for at ordningen skal bli brukt og fungere over tid. For det første er organisatorisk forankring viktig. For det andre er det viktig å sikre egnethet, opplæring og oppfølging for de som er kollegastøtter. Konfidensialitet og taushetsplikt er avgjørende for at kollegastøtteordninger skal fungere. En etablert kollegastøtteordning vil kunne bidra til en større åpenhet om uønskede hendelser og håndteringen av disse. Utfordringer med kollegastøtteordninger er at de kan være ressurskrevende, både med tanke på oppfølging, personell og finansiering. 

– Vi ser at forskjellige yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenestene har ulik tilgang til organisert kollegastøtte. Vi håper rapporten kan bidra til å forsterke arbeidet og betydningen av å ivareta helsepersonell etter alvorlige uønskede hendelser, sier Pål Iden, direktør i Ukom.  

Ivaretakelse av helsepersonell er viktig for god og sikker pasientbehandling

Helsepersonells opplevelse av å føle seg trygge og ivaretatte på arbeidsplassen er en viktig forutsetning for god og sikker pasientbehandling. Ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene er et gjentakende tema i flere av Ukoms rapporter. Denne rapporten viser at systemer for støtte til helsepersonell også er nødvendig. 

Målet med rapporten er å samle erfaringer med ulike kollegastøtteordninger, til inspirasjon for virksomheter som ønsker å etablere og videreutvikle kollegastøtteordninger for ivaretakelse av egne medarbeidere. Rapporten kan også ha nytte for Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide nasjonale faglige råd for ivaretakelse av helsepersonell etter alvorlige hendelser. 

–  Vi håper økt oppmerksomhet på ivaretakelse kan normalisere at helsepersonell kan trenge hjelp etter alvorlige hendelser. Målet er at økt informasjon om kollegastøtteordninger kan bidra til å redusere frafall i helse- og omsorgstjenesten, sier Iden.

Les rapporten "Erfaringer fra kollegastøtteordninger".

Kontakt for kommentar:

Portrettbilde Pål Iden

Direktør

Pål Iden

Telefon

+47 94 83 91 90