PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Kvinne med blå slør på hode, som står på en strand å ser ut over havet

Investigation following the tragic drowning in Tromsø

10 Reference list

 1. The act relating to the Norwegian Healthcare Investigation Board. LOV-2017-06-16-56. Amends LOV-1999-07-02-61, LOV-1999-07-02-64. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-56/%C2%A710#%C2%A710.
   
 2. Ottesen, V. (2016) An Evolutionary Psychological Analysis of Filicide in Norway, 1990-2009. Doctor artium thesis. Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. Read 23/06/2021. Available at: https://www.duo.uio.no/handle/10852/50525?fbclid=IwAR28t8ovYW3EJvdriKy4yPbcckvM-KMK8LJ6reBDmsB81b4V4o3aZxBe9c0I
   
 3. The Norwegian police, the National Criminal Investigation Service (2019) National Homicide Overview 2019, Murders in Norway 2010-2019. Read 24/05/2021. Available at: https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/drapsoversikt-2019.pdf
   
 4. Bhopal, R.S. (2014) Migration, ethnicity, race, and health in multicultural societies. 2nd edition. Oxford University Press.
   
 5. Act relating to integration through training, education and work (the Norwegian Integration Act). LOV-2020-11-06-127 (2021). Amends: LOV-2003-07-04-80. Read 23/06/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127
   
 6. Aambø, A. Innvandreres helse–og helsetjenestens ansvar.1.utgave. (The health of immigrants and the responsibilities of the health service. 1st edition). Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2021.
 1. Friberg, J.H. and Bjørnset, M. (2019). Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. (Migration, parental responsibility and social control). Fafo report 2019:1. Read 24/05/2021. Available at: https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/migrasjon-foreldreskap-og-sosial-kontroll
 1. Statistics Norway (2019). Statistics Norway Analysis 2019/13. Innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres tillit til til mennesker og politisk system. (Trust in people and the political system by immigrants and Norwegians born to immigrant parents).        Read 04/06/2021. Available at: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-har-mindre-tillit-til-sine-medmennesker
 1. Dahl, Ø. (2001). Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon. (Meetings between people, intercultural communication). Oslo: Gyldendal akademisk.
 1. Municipality of Tromsø (2021) Refugee Service. Read 24/05/2021. Available at: https:// www.tromso.kommune.no/helse-omsorg-og-velferd/innvandring-og-integrering/flyktningtjenesten

 2. Sveaass, N., Reichelt, S. and Berg, B. (2019). Samtaler med familier som gjenforenes i eksil, (Conversations with families reunited in exile) in Lien, L., Dybdahl, R., Siem, H. and Julardzija,I.(ed.) Asylsøkere og flyktninger-Psykisk helse og livsmestring. (Asylum seekers and refugees - Mental health and coping with life). Oslo: Universitetsforlaget, p. 204-23.
 1. Act relating to immigrants’ access to the kingdom and their residence here (the Norwegian Immigration Act). LOV-2008-05-15-35 (2010). Last amended LOV-2021-04-23-23 of 30/04/2021. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35
   
 2. The Norwegian Directorate of Integration and Diversity (2020) Familieinnvandring til flyktninger. (Family immigration for refugees). Read 24/05/2021. Available at: https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/ slik-bosettes-flyktninger/familieinnvandring-til-flyktninger/.
 1. Berg, B., Gravråkmo, S., Gran, J., Skreslett, A., Ledal, V., Buchmann, T., Johansen, A.B., Sveaass, N. and Reichelt, S. (2016) Familiegjenforening i eksil: Forebygging gjennom familiesamtaler. (Family reunification in exile: Prevention through family meetings). Norwegian University of Science and Technology, Social Research, Trondheim. Read 24/05/2021. Available at: https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Familiegjenforening-i-eksil--forebygging-gjennom-familiesamtaler.aspx
   
 2. Statistics Norway. Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. (Family immigration by type and the immigration background of the reference person). Women. 1990-2017. Absolute figures. Read 24/05/2021. Available at: https://www.ssb.no/366517/familieinnvandring-etter-type-og-referanse-personens-innvandringsbakgrunn.kvinner.1990-2017.absolutte-tall
 1. Statistics Norway. Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. (Family immigration by type and the immigration background of the reference person). Men. 1990-2017. Absolute figures. Read 24/05/2021. Available at: https://www.ssb.no/366518/familieinnvandring-etter-type-og-referansepersonens-innvandringsbakgrunn.menn.1990-2017.absolutte-tal
 1. JURK (Juridisk rådgiving for kvinner - Legal Advice for Women)(2021) Immigration Law. Read 24/05/2021. Available at: https://foreninger.uio.no/jurk/brosjyrer/utlendingsrett.pdf.
 1. The MiRA Centre (2021) Nei til økt botidskrav (No to increased residence requirements). Read 24/05/2021. Available at: https:// mirasenteret.no/ukategorisert/nei-til-okt-botidskrav/.
 1. The Norwegian Directorate of Immigration (2021) Beskyttelse (asyl) og reisebevis for familiemedlemmer av flyktninger. (Protection (asylum) and travel documents for refugees’ family members). Read 24/05/2021. Available at: https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/beskyttelse-for-familiemedlemmer-av-flyktninger/
 1. Regulations relating to immigrants’ access to the kingdom and their residence here (the Norwegian Immigration Regulations). FOR-2009-10-15-1286. Read 24/05/2021. Available at: https://www.udiregelverk.no/rettskilder/lover-og-forskrifter/lover-og-forskrifter2/utlendingsfor- skriften/#/kapittel/7/overskrift/25/paragraf/7-2.
 1. UN. Convention Relating to the Status of Refugees. Signed 28/07/1951. Effective date 22/04/1954. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1951-07-28
   
 2. Regulations relating to immigrants’ access to the kingdom and their residence here (the Norwegian Immigration Regulations). FOR-2009-10-15-1286. Read 24/05/2021. Available at:https://www. udiregelverk.no/rettskilder/lover-og-forskrifter/lover-og-forskrifter2/utlendingsforskriften/#/kapittel/7/overskrift/25/paragraf/7-2
   
 3. UN. Convention Relating to the Status of Refugees. Signed 28/07/1951. Effective date 22/04/1954. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/ TRAKTAT/traktat/1951-07-28-1
   
 4. Municipality of Tromsø (2021). Adult learning service in Tromsø. Read 24/05/2021. Available at: https://voksenopplaringen.tromsoskolen.no/
   
 5. Municipality of Tromsø (2021) Housing. Read 02/06/2021. Available at: https://www.nav. no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/bolig
   
 6. Save the Children (2019). Consultation proposal for the act relating to integration (the Norwegian Integration Act) and proposals for amendments to the act relating to Norwegian citizenship (the Norwegian Citizenship Act). Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research. Read 24/05/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/no/doku- menter/horing-forslag-til-lov-om-integrering-integreringsloven-og-forslag-til-endri nger-i-lov-om-norsk-statsborgerskap-statsborgerloven/id2663114/?uid=a9c4489b- 944d-4e1c-b7b3-564ce62b75aa
   
 7. Act relating to primary, lower secondary and upper secondary education (the Norwegian Education Act), LOV-1998-07-17-61. Last amended: LOV-2020-06-19-91 of 01/01/2021). Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=lov%20om%20 grunnskolen
   
 8. Act relating to Norwegian citizenship (the Norwegian Citizenship Act), LOV-2005-06-10-51 (2005). Last amended: LOV-2021-03-12-10. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51
   
 9. Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen, (Carrying trauma in the baggage) in: Lien, L, Dybdahl, R., Siem, H and Julardzija, I. (ed.) Asylsøkere og flyktninger- Psykisk helse og livsmestring. (Asylum seekers and refugees - Mental health and coping with life) Oslo: Universitetsforlaget, p. 121-39.
   
 10. Bakke, H.H., Lien, L., Dybdahl, R., Siem, H, and Julardzija, I. (ed) (2019) Asylsøkere og flyktninger, Psykisk helse og livsmestring. (Asylum seekers and refugees, Mental health and coping with life) Oslo. Universitetsforlaget.
   
 11. Report to the Storting no. 1 (2019-2020). 2020 National Budget. Oslo. Norwegian Ministry of Finance. Read 24/05/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20192020/id2671918/?q=integr&ch=3#match_9
   
 12. The Norwegian Directorate of Integration and Diversity (2021). Livsmestring i et nytt land. (Coping with life in a new country). Read 24/05/2021. Available at https://introduksjonsprogrammet.imdi.no/innhold/livsmestring-i-et-nytt-land/#om-temaomrdet
   
 13. The Norwegian Directorate of Integration and Diversity (2020). Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. (Negative social control and forced marriage). Read 24/05/2021. Available at: https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/negativ-sosial-kontroll-og-tvangsekteskap/
   
 14. Ottesen, V. (2012). Har pasienen din drapstanker? (Is your patient thinking about murder?) Tidsskriftet. 132:2136. p. 132:2136. Read 24/05/2021. Available at: https://tidsskriftet.no/2012/10/gjesteskribent/har-pasienten-din-drapstanker
   
 15. Regulations relating to the right to health and social care services for people with permanent residence in the kingdom. FOR-2011-12-16-1255. Last amended FOR-2015-10-02-1146 of 01/11/2015. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255
   
 16. Bollini, P. and Siem, H. (1995). No real progress towards equity: health of migrants and ethnic minorities on the eve of the year 2000. Social science & medicine. 1995;41(6): p.819-28. Read 24/05/2021. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8571153/
   
 17. Aambø, A.(2020). Innvandreres helse–en utfordring for helsetjeneste. (Immigrant health – a challenge for the health service). Michael no. 2/2020; 17: 510-27. Read: 04/05/2021. Available at: https://www.michaeljournal. no/i/2020/03/Innvandreres-helse-%E2%80%93-en-utfordring-for-helsetjenesten
   
 18. Norwegian Directorate of Health. Health services for asylum seekers, refugees and reunited families (2015). National Guide. Oslo. Norwegian Directorate of Health. 2015. Read 24/05/2021. Available at: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
   
 19. Norwegian Ministry of Health and Social Care. Equal health and social care services - good health for everyone. National Strategy on Immigrant Health 2013-2017. Oslo. 2013. Read 24/05/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf
   
 20. Skirinsdottir, V. E. (2020). Adverse neonatal outcomes in migrant women in Norway. Doctor artium thesis. University of Bergen. Read 24/05/2021. Available at: https:// bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/23919
   
 21. Dalgard, O. S and Sveaass, N. (2010). Fra psykisk stress til sosial mestring (From psychological stress to social coping) in, Kumar, B.N (ed.) and Viken, B.(ed). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. (Public health from a migration perspective). Oslo: Fagbokforlaget, p. 83-104.
   
 22. Statistics Norway. Levekår blant innvandrere i Norge 2016. (Immigrant living conditions in Norway 2016) 2017. Oslo: Statistics Norway. Report 2017/13. Read 24/05/2021. Available at: https://ssb.brage.unit.no/ssb-xmlui/bitstream/handle/11250/2736013/RAPP2017-13_web_rettet.pdf?sequence=1
   
 23. Walås, Y.T., (2013) “Man snakker ikke om sånt” En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser (“You don’t speak about such matters” A qualitative survey on non-western immigrants’ views on mental illness). Master’s thesis. Hedmark University College. Read 24/05/2021. Available at: https://brage.inn.no/inn-xmlui/ handle/11250/132588
   
 24. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (2018). Ti gode grep -Hvordan skape et vellykket introduksjonsprogram med gode resultater? (Ten helpful steps - How to create a successful introduction programme with good results?) Her har vi samlet ti gode grep som øker sjansen for suksess.(Here we have collected ten helpful steps to increase the chance of success). Oslo: Read 24/05/2021. Available at: https://www.ks.no/fagomrader/innvandring-og-integrering/integrering/introduksjonsprogram/rad-om-veiledning-i-introduksjonspro- grammet/ti-gode-grep/
   
 25. Goth U.S. and Brente, T.L. (2019). Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten. (The challenges of newly arrived refugees in their first encounters with the primary health service). Socialmedicinsk tidskrift. 2019;96(1):Pages 47-55. Read 24/05/2021. Available at: https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/ download/1765/1769
   
 26. Hjörleifsson.S., Hammer.E and Díaz. E. (2018). General practitioners’ strategies in consultations with immigrants in Norway—practice-based shared reflections among participants in focus groups. Family practice. Vol 35, Issue 2, April.Pages :216-221. Read 24/05/2021. Available at: https://academic.oup.com/fampra/ article/35/2/216/4259786
   
 27. Kumar. B.N. and Diaz. E. (2019). Migrant health: a primary care perspective: CRC Press.
   
 28. Johanna. L, Torstein. R. (2017). Refugees and healthcare services. Tidsskriftet. Read 24/05/2021. Available at: https://tidsskriftet.no/en/2017/12/global-helse/refugees-and-healthcare-services.
   
 29. Bjørkli, A. (2019) Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk. (Different cultures have different expressions of pain). Sykepleien. Read 24/05/2021. Available at:https://sykepleien.no/forskning/2019/03/ulike-kulturer-har-forskjellige-smerteuttrykk.
   
 30. Rønnevik, DH., Pettersen, B., Grismo,A. Fastlegenes rolle i forbyggende og helsefremmende arbeid- som utøver og lyttepost. (The general practitioner’s role in preventive and health-promoting work - as a practitioner and listener). Haugesund/Trondheim.2020. Report from the Norwegian University of Science and Technology, Department of Public Medicine and Nursing. Read 24/05/2021. Available at: https://www.ks.no/globalassets/ Allmennlegenes-rolle-i-helsefremming-og-forebygging-endelig-nett.pdf
   
 31. Lyngroth,S. Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Kommunal legetjenesten - kan den ledes? (Can the local authority’s GP service be managed?) Oslo: 2016. Agenda Kaupang. Report No.: R9010. Read 24/05/2021. Available at: https://www.ks.no/ contentassets/b3154b3436fd4c85beff563a69d17b11/rapport.pdf
   
 32. Klev, N.K.(2021). Det brenner et blått lys for fastlegeordningen. (State of emergency for the GP scheme) Dagens Medisin. Read 24/05/2021. Available at: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/02/25/det-brenner-et-blatt-lys-for-fastlegeordningen/
   
 33. Tømmerbakke, S.G.(2012). Vil bli visepresident for å kjempe for fastlegene: (Wants to become Vice President to fight for the GPs): Dagens Medisin. Read 24/05/2021. Available at: https://www.dagensmedisin. no/artikler/2021/04/30/kaster-seg-inn-visepresidentkampen-for-a-hente-mus-kler-til-kampen-for-fastlegene/
   
 34. Kale E.(2018). Communication Barriers in Healthcare Consultations with Immigrant Patient. Doctor artium thesis. University of Oslo.
   
 35. Kale E, Hjelde KH.(2017). Mental health challenges of Immigrants in Norway-A literature review 2009-2017. By the National Centre of Excellence for Migration and Minority Health(NAKMI). Serial number 1, 2017
   
 36. Fylkesnes M.K. (2018) Frykt, forhandlinger og deltakelse. (Fear, negotiations and participation). Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten. (Adolescents and parents with an ethnic minority background in dealings with the Norwegian child welfare services). Doctor artium thesis. University of Bergen. Read 24/05/2021. Available at: https://bora.uib. no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/17871/Dr%20thesis_2018_Marte%20Knag%20 Fylkesnes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
   
 37. Council of Europe. ECRI REPORT ON NORWAY (Sixth monitoring cycle). 2021. Read 24/05/2021. Available at: https://rm.coe.int/6th-report-on-norway-norwegi- an-translation-/1680a17dd6
   
 38. The United Nation’s International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Oslo: Norwegian Ministry of Culture, 2020. Read 24/05/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fns-rasediskrimineringskonvensjon-/id670417/
   
 39. Act relating to procedures in cases concerning the public administration (the Norwegian Public Administration Act) LOV-1967-02-10. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
   
 40. Act relating to patient and user rights (the Norwegian Patient and User Rights Act). LOV-1999-07-02-63 Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/ lov/1999-07-02-63?q=pasient-%20og%20brukerrettig
   
 41. Act relating to the specialist health service, etc. (the Norwegian Specialist Health Service Act). LOV-1999-07- 02-61 Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=lov%20om%20spesialist
   
 42. Act relating to healthcare professionals, etc. (the Norwegian Healthcare Professionals Act). LOV-1999-07-02-64 Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=-helsepersonell
   
 43. Regulations relating to the local authorities’ GP schemes (2012). Regulations relating to the local authorities’ GP schemes Norwegian Ministry of Health and Social Care, FOR-2012-08-29-842. Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/SF/ forskrift/2012-08-29-842?q=fastlegeforskriften
   
 44. Proposition 156 L (2020–2021). Act relating to the public agencies’ responsibility for the use of interpreters, etc. (the Norwegian Interpreters Act). Norwegian Ministry of Education and Research; 2021 Read 24/05/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-156-l-20202021/id2842559/
   
 45. NOU 2014 :8 (2014) Tolking i offentlig sektor. Et spørsmål om rettsikkerhet og like- verd. (Interpretation in the public sector. A question of legal protection and equality). Oslo. Consultation The Norwegian Ministry of Children and Family Affairs. Read 24/05/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Horing--NOU-20148-Tolkning-i-offentlig-sektor--et-sporsmal-om-rettsikkerhet-og-likeverd/id2343269/
   
 46. Kale E. Språk for følelser hos legen? (Emotional language when dealing with the doctor?) (2018). Read 24/05/2021. Available at: https:// www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/sprak-for-folelser-hos-legen/
   
 47. The Norwegian Medical Association. Use of interpreters, Read 24/05/2021. Available at: https://www.legeforeningen.no/contentassets/27de0132c8914844b43093f4f3b4f82b/bruk-av-tolk.pdf
   
 48. Kongshavn, T., Aarseth, S.,Martmann-Moe, K. 2012. Allmennlegers bruk av tolk. (General practitioners’ use of interpreters). Utposten. No. 5, p. 25-28. Read 24/05/2021. Available at: https://www.utposten.no/ asset/2012/2012-05-25-28.pdf
   
 49. Norwegian Directorate of Health. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. (Guide for communication using interpreters for managers and professionals in the health and social care services). Oslo: Norwegian Directorate of Health 2011 [IS-1924]. Read 24/05/2021. Available at: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene/God%20 kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20 og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon). pdf/_/attachment/inline/90658993-97c6-44db-a9c0-6ea6e2d2f4e7:eb7dc3b- c5ab2de93f379fbb9f0313ef3182f2007/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20 og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf
   
 50. Act relating to amendments to the Norwegian Public Administration Act (prohibition on the use of children as interpreters). LOV-2016-06-10-23 [Available at: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2016-06-10-23
   
 51. Guribye, E. and Hidle, K.(2013) Læreres hjelper roller i voksenopplæringen En pilotstudie fra Arendal voksenopplæring. (The support role of teachers in adult learning. A pilot study from Arendal adult learning service). R&D report no.5/2013. Agderforskning. Read 24/05/2021. Available at: https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2636192/FoU%20rapport%205-2013%20L%c3%a6reres%20 hjelperroller%20i%20voksenoppl%c3%a6ringen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
   
 52. Act relating to public health work (the Norwegian Public Health Act). LOV-2011-06-24-29 (2012). Read 24/05/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelsearbeid
   
 53. The Norwegian Directorate of Integration and Diversity. Frivillig arbeid Oslo. (Voluntary work in Oslo). Last amended 16/12/2016. Read 24/05/2021. Available at: https://www.imdi.no/hjelpeflyktninger/frivil-lig-arbeid
   
 54. Report to the Storting no. 13 (2018-2019). Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft. (Opportunities for everyone - Distribution and social sustainability). Norwegian Ministry of Finance, 2019. Read 23/06/2021. Available at: https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/
   
 55. Eimhjellen I, Espegren, A, Nærland, TU. Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering. (Civil society and integration. A knowledge summary). Report from the Centre of Research on Civil Society and the voluntary sector. 2021. Read 24/05/2021. Available at: https://www.idrettsforbundet. no/contentassets/a4744409156046f9bd0ee569a7f8965a/2021-osb-sivilsamfunn-og-integrering---en-kunnskapsoppsummering-15.04.pdf
   
 56. Act relating to health and social contingency (the Norwegian Health Contingency Act). LOV-2021-05-28-44 of 01/06/2021. Read 02/06/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/ NL/lov/2000-06-23-56
   
 57. Regulations relating to requirements for contingency planning and contingency efforts, etc., pursuant to the act relating to health and social contingency. FOR-2001-07-23-881. Last amended: FOR-2012-03-05-202. Read 02/06/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881
   
 58. Norwegian Directorate of Health. Mestring, samhørighet og håp. (Coping, community and hope). Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, (Guide for psychosocial initiatives in the event of crises, accidents and disasters) Oslo: Norwegian Directorate of Health, 2016 [Publication number: IS-2428]. Read 24/05/2021. Available at: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/ attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd-1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
   
 59. Act relating to local authority health and social care services, etc. (the Norwegian Health and Social Care Services Act). LOV 2011-06-24-30. Last amended in: LOV 2020-06-19-78. Read 01/06/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
   
 60. Regulations relating to management and quality improvements in the health and social care services. FOR -2016-10-28-1250. Last amended in FOR-2002-12-20-1731. Read 01/06/2021. Available at: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
   
 61. Norwegian Directorate of Health. Management and quality improvements in the health and social care services. Guide to the act and regulations. Oslo - Norwegian Directorate of Health (updated 1 February 2017) Read 01/06/2021. Available at: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kva-litetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten
   
 62. The Norwegian Safety Investigation Authority. Methodology. Safety framework and analysis process for systemic investigations. Read 24/05/2021. Available at: https://havarikom- misjonen.no/Om-oss/Metodikk
   
 63. Aven, T. Risikostyring. (Risk Management). Oslo: Universitetsforlaget; 2015.
   
 64. The Norwegian Safety Investigation Authority. THE SHT METHOD. Safety framework and analysis process for systemic investigations,: Safety Investigation Authority, 2018. Read 24/05/2021. Available at: https://havarikommisjonen.no/?nid=13467&l-cid=1044&iid=29134&pid=SH-Modules-FilesModule-Files.SH-FileLine-File
   
 65. Strömgren, M. Manual för AcciMap (AcciMap Manual) Karlstad universitet. Swedish Civil Contingencies Agency,; 2009. p. Page 4.
   
 66. Rasmussen J. Risk management in a dynamic society: a modelling problem. Safety science. 1997;27(2-3):183-213.
   
 67. NHIB. The NHIB reflection panel. Read 24/05/2021. Available at: https://ukom.no/ forside/ukom/ukoms-refleksjonspanel/

Figure 1, p. 14: Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying. London: Routledge.

 

Last ned / skriv ut: