PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Erfaringer fra kollegastøtteordninger - materiell

I rapporten "Erfaringer fra kollegastøtteordninger" gir vi en sammenstilling av erfaringer og innsikt om kollegastøtteordninger. Vi håper oppmerksomhet på temaet kan hjelpe helsepersonell å oppsøke hjelp etter alvorlige hendelser, formidle aksept og informasjon om kollegastøtte og bidra til å redusere frafall.

Rapporten kan være til nytte for virksomheter som ønsker å etablere eller videreutvikle kollegastøttestøtteordninger for ivaretakelse av helsepersonell. Erfaringene vil også være til nytte for Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide nasjonale faglige råd for ivaretakelse av helsepersonell etter alvorlige hendelser. 

Å jobbe i helse- og omsorgstjenesten kan innebære at man blir utsatt for sterke inntrykk og opplevelser. I en travel arbeidshverdag, ofte preget av stort ansvar, ressursknapphet og tidspress, må helsepersonell gjøre vanskelige prioriteringer og valg. Noen ganger kan man bli involvert i hendelser der pasienter blir alvorlig skadet eller dør i forbindelse med behandling eller pleie. Slike alvorlige hendelser har store konsekvenser for både pasienter og pårørende, men påvirker også helsepersonell som har vært involvert. Å være involvert i en slik pasienthendelse kan gi opphav til psykiske plager, sykefravær, endring av profesjonelt selvbilde og til og med frafall fra yrket.  

Fra 1990-tallet har det vokst fram ulike typer kollegastøtteordninger i helse- og omsorgstjenesten, basert på en modell der en kollega, med kjennskap til helsepersonellets hverdag, gir støtte til kolleger etter krevende situasjoner og hendelser ut fra et likepersonsprinsipp.  

Leger, psykologer og tannleger har via sine yrkesorganisasjoner egne støtteordninger. Tilsvarende finnes i liten grad for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. En del virksomheter har tilbud om kollegastøtte, flest i spesialisthelsetjenesten.  

Læring og refleksjon  

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.  

Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fagmøter og arbeid med temaene på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten.  

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene  

Det er en fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende. Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Presentasjonen er rik på informasjon. 

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11