PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Mann får inkassobrev i posten

Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko

2 Bakgrunn og avgrensing

Vi har sett nærmere på "ikke møtt"- gebyret og hvordan dette praktiseres og kan påvirke den helsehjelpen som gis til pasienter med betalingsvansker. De andre egenbetalingene kan påføre pasienter med betalingsvansker belastninger. Dette omtaler vi noen steder i rapporten.

Innenfor pasientbetaling finnes en rekke egenandeler og gebyr.

Med utgangspunkt i Kristoffers historie har vi innhentet informasjon fra sykehusene, og vi har intervjuet sykehusansatte om forhold knyttet til pasienter med langvarig psykisk lidelse og kronisk somatisk sykdom som også har betalingsvansker. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant helsepersonell. Vi har ikke gått nærmere inn på den konkrete oppfølgingen Kristoffer fikk, men har sett på hva hans historie kan lære oss om hvordan pasientbetaling kan påvirke helsehjelpen hos pasienter med manglende betalingsevne.

Vår undersøkelse er avgrenset til pasienter i spesialisthelsetjenesten, men problemstillinger er også aktuell for pasienter i primærhelsetjenesten. Forbrukerrådet ga i mai 2022 ut rapporten "Gebyrfabrikker", hvor de peker på at ulike former for betalingstjenester i primærhelsetjenesten rammer sårbare pasientgrupper med lav digital kompetanse, helseplager og/eller ulike former for funksjonsnedsettelser. Leverandørens inntekter fra retts-, purre-, inkasso og fakturagebyr var alene 238 millioner kroner i 2021, mens fastlegekontorenes utgifter til betalingsterminalene i samme periode var på 37 millioner kroner (5). 

Fortsett å lese:Historien om Kristoffer

Last ned / skriv ut: