PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Mann får inkassobrev i posten

Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko

13 Referanser

 1. Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. FOR-2021-03-22-1014. [hentet 30. august 2022].  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1848?q=pasientbetaling
 2. Forskrift om egenandelstak. FOR-2020-12-18-2990. [hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2990
 3. Egenandeler og frikort. [nettside]. Helsenorge. [Oppdatert 30. juni 2022; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege/#egenandeler-og-frikort
 4. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. FOR-2021-12-21-3791. [hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
 5. Gebyrfabrikker. [nettdokument]. Oslo: Forbrukerrådet [29. juni 2022; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: gebyrfabrikker-master.pdf (forbrukerradet.no).
 6. Dødsårsaksregisteret - statistikkbank (DÅR). Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. [hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: http://statistikkbank.fhi.no/dar/
 7. Barstad, A. Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017. Oslo: Statistisk sentralbyrå; 2020. ISBN 978-82-587-1163-3. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/429442?_ts=1740a955568
 8. Oslomet. WellDebt. [nettdokument]. Oslo: Oslomet. [hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/welldebt
 9. Holte, A. Publikasjoner. [nettside]. Arne Holte. FOR-2021-12-21-3791. [hentet 30. august 2022]. tilgjengelig fra: https://arneholte.no/publikasjoner/
 10. Halvorsen, P. Psykologer må tørre å spørre om privatøkonomi. Psykologtidsskriftet.no. [oppdatert 2. august 2021; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://psykologtidsskriftet.no/nyheter/2021/08/psykologer-ma-torre-sporre-om-privatokonomi
 11. Holte, A. Gjeld øker risikoen for psykiske helseplager – en usystematisk oversikt. Psykologisk.no. [oppdatert 29. juni 2020; hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://psykologisk.no/2020/06/gjeld-oker-risikoen-for-psykiske-helseplager-en-usystematisk-oversikt/
 12. Holte, A. Uhåndterlig gjeld øker risiko for selvmord – en usystematisk oversikt. Psykologisk.no. [oppdatert 29. juni 2020; hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://psykologisk.no/2020/06/uhandterlig-gjeld-oker-risiko-for-selvmord-en-usystematisk-oversikt/
 13. Ose, Bøyum, Kaspersen, Vestad, Gjelsvik. Should GPs ask patients about their financial concerns? Exploration through collaborative research. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2020;38(2):156-165 
 14. Paulsen, C. T. 5 spørsmål: Gjeld og psykisk helse. Magasinet Psykisk helse. [nettside]. [oppdatert 4. oktober 2021; hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://magasinet.psykiskhelse.no/bladet/2021/5-sporsm%C3%A5l-gjeld-og-psykisk-helse-0421
 15. Tisløv, I. S. Den psykologiske luksusfella. Psykologtidsskriftet.no. [publisert 1. august 2022; hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://psykologtidsskriftet.no/etikkpanelet/2022/08/den-psykologiske-luksusfella
 16. Nilsen, L. Har vi ikke stilt pasientene spørsmål om økonomi før, må vi gjøre det nå. Legeforeningen.no. [nettside]. [oppdatert 5. juni 2020; hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/har-vi-ikke-stilt-pasientene-sporsmal-om-okonomi-for-ma-vi-gjore-det-na/
 17. Undersøkelse av helseforetakenes bruk av legeressursene. Rapport. Del av Dokument 3:2 (2018–2019). Oslo: Riksrevisjonen; 2018. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/legeressurser.pdf
 18. Frafjord, E. Skal svi mer å droppe sykehustimer. Stavanger Aftenblad. 5. oktober 2014. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/pn0PG/skal-svi-mer-aa-droppe-sykehustimer
 19. Government criticised over approach to personal debt. BBC. 5. juni 2020 [nettside]. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.bbc.com/news/business-45420449
 20. Jupskås, S. H. Nå blir inkasso en kommunal oppgave. Stavanger Aftenblad. 27. mai 2022. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/G3E4km/naa-blir-inkasso-en-kommunal-oppgave
 21. Helsedirektoratet. Diabetes: nasjonal faglig retningslinje [nettdokument]. Kapittel 6: Psykiske lidelser og diabetes. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 14. september 2016; lest 22. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/psykiske-lidelser-og-diabetes
 22. Halvorsen, T. F. Betrodd og ikke-betrodd. Tidsskriftet. 8. november 2021. [nettside]. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2021/11/intervju/betrodd-og-ikke-betrodd.
 23. Isachsen, H. B. Burde finne årsak til manglende oppmøte hos lege: – Ikke bidra til skam. Dagens Medisin. 6. juni 2022. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/04/06/-viktig-at-allmennleger-kartlegger-arsakene-til-manglende-oppmote-og-at-de-ikke-induserer-skam-hos-pasientene/
 24. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen. Oslo: Statistisk sentralbyrå. [nettside]. [oppdatert 16. august 2022; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: http://statistikkbank.fhi.no/dar/
 25. Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten. [nettdokument]. Kapittel: Sosiale helseforskjeller i Norge. [oppdatert 8. juni 2022; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/sosiale-helseforskjeller/
 26. With, M. L. A. 900 000 nordmenn vil ikke klare en stor uforutsett utgift. Oslo: Statistisk sentralbyrå; 2022. [oppdatert 8. juni 2022; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/statistikk/fattigdomsproblemer-levekarsundersokelsen/artikler/900-000-nordmenn-vil-ikke-klare-en-stor-uforutsett-utgift
 27. Lunde, A. S., Otnes, B., Ramm, J. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging. Rapport. ISBN 978-82-537-9557-7. Oslo: Statistisk sentralbyrå; 2017. [oppdatert 15. august 2017; hentet 30. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/sosial-ulikhet-i-bruk-av-helsetjenester
 28. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Sist endret i: LOV-2022-06-10-35. [hentet 30. august 2022].  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 29. Bringedal, B. Likebehandling og sosioøkonomisk status. Tidsskriftet. 10. desember 2021. [nettside]. [hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2021/12/legelivet/likebehandling-og-sosiookonomisk-status
 30. Høringssvar – Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Oslo: Den norske legeforening; 2019.  [hentet 31. august 2022].  Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetensta/id2674465/?uid=9186a3a8-ab12-4b49-81d7-718e1964415c
 31. Høringssvar – Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Oslo: Velferdsalliansen; 2019.  [hentet 31. august 2022].  Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetensta/id2674465/?uid=0e3afb20-e1e0-4512-bccb-7afa3b93afa8
 32. Boyesen, B. Dobbelt gebyr lønner seg. NRK.no. 17. juni 2016. [nettside]. [Oppdatert: 20. juni 2016; hentet 1. september 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/dobbelt-gebyr-lonner-seg-1.12999176
 33. Severinsen, J. E. Har spart millionbeløp på SMS-varsling. Helse Nord RHF. 14.11.2019 [nettside]. [Oppdatert: 15. november 2019; hentet 1. september 2022]. Tilgjengelig fra: https://helse-nord.no/nyheter/har-spart-millionbelop-pa-sms-varsling
 34. Reppen, N. K. 92 000 pasienter har ikke møtt til behandling i Helse Sør-Øst. Sykepleien.no. 1. juni 2022. [nettside]. [; hentet 1. september 2022]. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/2022/06/92-000-pasienter-har-ikke-mott-til-behandling-i-helse-sor-ost
 35. Helse Nord RHF. Erfaringsrapport Utfordringer og muligheter i pasientforløp fra henvisning er mottatt til utskrivning fra sykehus. Helse Nord RHF. 2016. [nettdokument]. [Hentet 1. september 2022]. Tilgjengelig fra: https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202017/20170927/Styresak%20096-2017-2%20Innf%C3%B8ring%20av%20digitale%20l%C3%B8sninger%20-%20inn-%20og%20utsjekk,%20pasienttavler%20mm,%20vedlegg%202.pdf
 36. Mäntyjärvi, M. No‐show patients in an ophthalmological out‐patient department. Acta ophthalmologica. 1994; 72 (3): 284-289. 
 37. Garuda, S. R., Javalgi, R. G. & Talluri, V. S. (1998). Tackling no-show behavior: a marketdriven approach. Health Marketing Quarterly. 1998; 15 (4): 25-44.
 38. Høring. Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta [høring]. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 2016. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-om-kommunal-betaling-for-utskrivningsklare-pasienter---innforing-av-betalingsplikt-for-utskrivningsklare-pasienter-i-psykisk-helsevern-og-tsb/id2509611/
 39. Holte, A. Psykisk sykdom øker risiko for uhåndterlig gjeld, som igjen hindrer tilfriskning fra sykdommen – en usystematisk oversikt. Psykologisk.no. 22. juni 2020 [oppdatert 22. juni 2022; hentet 31. august 2022]. Tilgjengelig fra: https://psykologisk.no/2020/06/psykisk-sykdom-oker-risiko-for-uhandterlig-gjeld-som-igjen-hindrer-tilfriskning-fra-sykdommen-en-usystematisk-oversikt/
 40. Oslo kommune. Kommunalt frikort for helsetjenester. [nettdokument]. [Hentet 1. september 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/sosiale-tjenester/kommunalt-frikort-for-nodvendige-helsetjenester/#gref

Last ned / skriv ut: