PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Mannlig bakfra sitter i telefon med headsett og kikke på dataskjerm.

Gjentatte henvendelser til legevakt

16 Referanser

 1. Volven; 2024, (hentet den 16.02.24). Tilgjengelig fra: https://volven.no/Produkt.asp?
   
 2. Statsforvalteren i Oslo og Viken. Rapport fra tilsyn med Eidsvoll kommune - legevakt og legevaktsentral 2023. Helsetilsynet; 2023 14.09.23. https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/oslo-og-viken/2023/eidsvoll-kommune-tilsyn-med-legevakt-og-legevaktsentral-2023/
   
 3. Statsforvalteren i Agder. Rapport etter systemtilsyn med Legevakten i Arendal 2023. Helsetilsynet; 2023. https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2023/arendal-systemtilsyn-med-legevakten-2023/
   
 4. Statsforvalteren i Oslo og Viken. Rapport fra tilsyn med Bærum kommune - legevakt og legevaktssentral 2023. 
  https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/oslo-og-viken/2023/baerum-kommune-tilsyn-med-legevakt-og-legevaktssentral-2023/
   
 5. Hunskår S, Sandvik H. Legevaktens historie. Fra barberkirurg til digital legevakt: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre AS; 2018. 
   
 6. Statistisk sentralbyrå. Legevakttjenesten i norske kommuner 2021. Statistisk sentralbyrå; 2021.
  https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/artikler/legevakttjenesten-i-norske-kommuner-i-2021
   
 7. Helsedirektoratet. Legevakt og legevaktsentral - Nasjonal veileder. Helsedirektoratet; 2020. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/legevakt-og-legevaktsentral
   
 8. Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin .Helse- og omsorgsdepartementet; 2023. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rapporten-gjennomgang-av-allmennlegetjenesten/id2986685/?uid=c4064d16-a1aa-4692-b8e0-0dae99175185
   
 9. Ekspertgruppe legevakt. Kartlegging av situasjonen i dagens legevaktordning; 2021. https://www.regjeringen.no/contentassets/2592eb7c9d5f41278ee604025ea519b5/rapport-ekspertgruppe-legevakt.pdf
   
 10. Helsedirektoratet. Svartid legevakt 116 117. Helsedirektoratet; 2023. https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/svartid-legevakt-116-117
   
 11. Welle-Nilsen LK, Morken T, Granås AG, Hunskår S. Alminnelige helseplager i legevakt. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; 2009. Microsoft Word - Rapport.doc (unit.no) 
   
 12. Sandvik H, Hetlevik Ø, Blinkenberg J, Hunskaar S. Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway. British Journal of General Practice [Internet]. 2022; 72(715):[e84-e90 pp.].  
  https://bjgp.org/content/bjgp/72/715/e84.full.pdf
   
 13. Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (2015)
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
   
 14. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (2011) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
   
 15. Johansen IH, Midtbø V, Fotland S-LS, Hunskår S. Endret beslutningsstøtte i legevaktsentralen: effekter på hastegradsvurdering og ressursbruk. Tidsskrift for omsorgsforskning [Internet]. 2023; 9(2):[53-66 pp.].
  https://doi.org/10.18261/tfo.9.2.5
 16. KoKom. "Lost in transaction" Hvordan finne ny kunnskap om svikt i den medisinske nødmeldetjenesten basert på avviks- og erstatningssaker, Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom); 2020. 
  https://kokom.no/wp-content/uploads/2020/11/Lost-in-transaction.pdf. 
   
 17. Gulbrandsen P, Finset A, Gulbrandsen P. Skreddersydde samtaler : en veileder i medisinsk kommunikasjon. 2. utgave. Oslo: Gyldendal; 2019. 
   
 18. Schei E, Christensen I. Lytt : legerolle og kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget.; 2015.
   
 19. Mjaaland T, Jensen B. Kommunikasjon med pasienter: Oslo: Universitetsforlaget; 2020. 
   
 20. Frankel RM, Stein T. Getting the most out of the clinical encounter: the four habits model. Perm J. 1999;3(3):79-88. https://www.thepermanentejournal.org/doi/pdf/10.7812/TPP/99.949?download=true 
   
 21. Jensen BF, Gulbrandsen P, Benth JS, Dahl FA, Krupat E, Finset A. Interrater reliability for the Four Habits Coding Scheme as part of a randomized controlled trial. Patient education and counseling. 2010;80(3):405-9. Interrater reliability for the Four Habits Coding Scheme as part of a randomized controlled trial - ScienceDirect 
   
 22. Krupat E, Frankel R, Stein T, Irish J. The Four Habits Coding Scheme: validation of an instrument to assess clinicians’ communication behavior. Patient education and counseling. 2006; 62(1):[38-45 pp.]. The Four Habits Coding Scheme: Validation of an instrument to assess clinicians’ communication behavior - ScienceDirect 
   
 23. Gerwing J, Steen-Hansen JE, Mjaaland T, Jensen BF, Eielsen O, Thomas OMT, Gulbrandsen P. Evaluating a training intervention for improving alignment between emergency medical telephone operators and callers: a pilot study of communication behaviours. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2021;29(1):1-8. Evaluating a training intervention for improving alignment between emergency medical telephone operators and callers: a pilot study of communication behaviours | Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine | Full Text (biomedcentral.com) 
   
 24. Spjeldnæs Trine Berglie, Nilsen VAK, Brattebø Gutorm. Medisinsk nødmeldetjeneste: Man ringer ikke 113 uten grunn. Dagens Medisin; 2024. https://www.dagensmedisin.no/akuttmedisin-amk/medisinsk-nodmeldetjeneste-man-ringer-ikke-113-uten-grunn/609025. 
   
 25. KoKom. Evaluerings av legevaktsentraloperatør med veileder. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom); 2020. https://kokom.no/wp-content/uploads/2020/11/Lydlogg-legevaktsentral-informasjonsskriv.pdf. 
   
 26. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Råd for et godt vaktliv Legevakthåndboken: Gyldendal Akademiske; 2021; 7. utgave. https://lvh.no/administrative_forhold/legevakt__generelt/raad_for_et_godt_vaktliv. 
   
 27. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin. Legevaktindeks – NIMN
   
 28. Helsedirektoratet. 113 svarar raskt, stor variasjon i svartider hos legevakten. Helsedirektoratet; 2023.
  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/113-svarar-raskt-stor-variasjon-i-svartider-hos-legevaktene.
   
 29. Helse- og omsorgsdepartementet. Rundskriv I-5/15 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser). Helse- og omsorgsdepartementet; 2015. Akuttmedisinforskriften - regjeringen.no 
   
 30. Morken T, Solberg LR, Allertsen M. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister. NORCE Norwegian Research Centre AS; 2019. https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2625990/Rapport%20NORCE%20Helse%2c%204-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
   
 31. Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, Van den Heede K, Griffiths P, Busse R, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. The lancet. 2014;383(9931):1824-30. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/fulltext?cc=y%3D
   
 32. Brattebø Gutorm, Iversen Emil Kristoffer, Natås Ida, Todnem Longva Silje. Har vi glemt legevaktsentralene? Dagens Medisin; 2022.
  https://www.dagensmedisin.no/debatt-og-kronikk/har-vi-glemt-legevaktsentralene/282043
   
 33. KoKom. Kompetanseplan for enhetlig grunnopplæring av operatører i medisinsk nødmeldetjeneste. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom); 2023.
  https://kokom.no/wp-content/uploads/2023/06/Kompetanseplan-for-enhetlig-grunnopplaering-230531-KORT-V1.pdf
   
 34. Oslo Met. Medisinsk nødmeldetjeneste - videreutdanning. Oslo Met; 2022. https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/medisinsk-nodmeldetjeneste-viktigere 
   
 35. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin(NKLM); 2024. Legevaktindeks – Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser, https://legevaktindeks.no/
   
 36. ALSG Centre for Training & Development. Manchester Triage system; 2024. https://www.triagenet.net/classroom/
   
 37. Cristin, Prosjekt #2584635 - Bruk av video i legevaktsentralen 
  https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2584635
   
 38. Sandal N. Video i legevaktsentral Rapport nr 2-2022. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; 2022. 
  https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2996646/Rapport%2bnr.%2b2-2022%252C%2bVideo%2bi%2bLegevaktsentral.pdf?sequence=1&isAllowed=y
   
 39. Halvorsen Stadheim Karoline, Nilsen Jan Erik, Olsen Jan Åge. Triage i den akuttmedisinskek kjeden rapport nr 2-2014. Nakos; 2014. 
   
 40. Forskrift om fastlegeordning i kommunene, (2012). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
   
 41. Ekornrud Trond, Stølan Castberg Bryne Solveig, Thonstad Merete. Kartlegging av organisering av legevaktsarbeidet i kommunene 2021. Statistisk sentralbyrå; 2023. https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/artikler/legevakttjenesten-i-norske-kommuner-i-2021/_/attachment/inline/d79636a9-9a89-44a7-8141-2a51dfb8eadd:f139aa7c1dfc3117f19925f37c3c4ea880ee3777/RAPP2023-06.pdf 
   
 42. Hunskår S. Maktar kommunane å drive avanserte legetenester? Michael Journal; 2022; 2. https://www.michaeljournal.no/article/2022/06/Maktar-kommunane-a-drive-avanserte-legetenester
   
 43. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, (2016). https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250.
   
 44. Helsedirektoratet. Årsrapport for Kompetanseløft 2020 for 2020 – Avsluttende oppsummering for planperioden. Helsedirektoratet; 2021. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/arsrapport-for-kompetanseloft-2020-for-2020-avsluttende-oppsummering-for-planperioden
   
 45. Magerøy MR, Braut GS, Macrae C, Wiig S. Healthcare leaders’ and elected politicians’ approach to support-systems and requirements for complying with quality and safety regulation in nursing homes – a case study. BMC Health Services Research; 2023; 23(1):[880 p.]
  https://doi.org/10.1186/s12913-023-09906-6
   
 46. Folkehelseinstituttet. Influensavaksine til gravide beskytter både mor og barn. FHI; 2023. https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine-gravide/
   
 47. Folkehelseinstituttet. Koronavirus - Råd og informasjon for gravide og ammende. FHI;2023.
  https://www.fhi.no/ss/korona/koronavirus/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/?term=#gravide-og-risiko-for-alvorlig-covid-19
   
 48. Helsedirektoratet. Veileder til forskrift om "ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten". Oslo: Helsedirektoratet; 2018. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/om-veilederen 
   
 49. Helsedirektoratet. Informasjon om innrapportering og publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt. Oslo: Helsedirektoratet; 2023. https://www.norceresearch.no/assets/images/file/18_583-5-Informasjon-om-innrapportering-og-publisering-av-nasjonale-kvalitetsindikatorer-des-2023.pdf?v=1702374258 
   
 50. Lov om pasient- og brukerrettigheter, (1999). 
  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/ 
   
 51. Helsedirektoratet. Utrede behovet for endring av akuttmedisinforskriften- regulering av lagring av lydlogg og videoopptak. Oslo: Helsedirektoratet; 2023. 
   
 52. Den norske legeforening. En legevakt for alle, men ikke for alt - Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt; 2015. https://www.legeforeningen.no/contentassets/4b6e12aa22cd4e82b45f0488e2effbf2/innspillsrapport-legevakt.pdf
   
 53. Lie HC, Juvet LK, Street RL, Gulbrandsen P, Mellblom AV, Brembo EA, et al. Effects of Physicians’ Information Giving on Patient Outcomes: a Systematic Review. Journal of General Internal Medicine [Internet]. 2022 2022/02/01; 37(3):[651-63 pp.]. https://doi.org/10.1007/s11606-021-07044-5
   
 54. Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, (2017). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-56
   
 55. Kvale S. Det kvalitative forskningsintervju. 1. ed. Oslo: Gyldendal akademisk; 1997. 
   
 56. Rachlew A, Løken G-E, Bergestuen ST. Den profesjonelle samtalen: en forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål: Universitetsforlaget; 2020. 
   
 57. Holden RJ, Carayon P. SEIPS 101 and seven simple SEIPS tools. BMJ quality & safety; 2021. SEIPS 101 and seven simple SEIPS tools (bmj.com) 
   
 58. Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. SEIPS 3.0: Human-centered design of the patient journey for patient safety. Appl Ergon. 2020;84:103033. SEIPS 3.0: Human-centered design of the patient journey for patient safety - ScienceDirect 

Alle lenker i referanselisten er avlest 12.02.24 der annet ikke er oppgitt. 

Last ned / skriv ut: