PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet

7 Bidragsytere og referanseliste

Disse har gitt innspill til denne rapporten

  • Helsedirektoratet
  • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, ved seniorrådgiver/forsker Arnhild Lauveng
  • Forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen
  • Kontrollkommisjonsleder Paal-Henrich Berle, medlem i ressursgruppe for kontrollkommisjonene
  • Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
  • Statens helsetilsyn
  • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF

 

Referanseliste

1. Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - Risikoforhold ved skjermingstiltak [Internett]. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 2020. 2020. Tilgjengelig fra: content://c4fff362-5465-4061-b99d-cf3fac8dc6a3


2. Skjerming i psykisk helsevern [Internett]. Sivilombudsmannen. 2018. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tortur-forebygging/skjerming-i-psykisk-helsevern-skaper-risiko-for-umenneskelig-behandling/


3. Lokaler för psykiatri, kunnskapsgrunnlag vid planering [Internett] Program for teknisk standard, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur og Sykehusbygg HF. 2018. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/Centrum/-CVA%20Centrum%20f%C3%B6r%20V%C3%A5rdens%20Arkitektur/2018/-Konceptprogram_Lokaler%20fo%CC%88r%20psykiatri.pdf


4. NOU 2019: 14. Utredning fra Tvangslovutvalget [Internett]. Regjeringen. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
nou-2019-14/id2654803/


5. Innst. 397 S 2018-2019 [Internett]. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-397s?m=-1

6. Lov av 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern [Internett]. Lovdata. 2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62


7. Forskrift av 16. desember 2011 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. [Internett]. Lovdata. 2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258

8. Psykisk helsevernloven med kommentarer [Internett]. Helsedirektoratet. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/
psykisk-helsevernloven-med-kommentarer


9. Psykisk helsevernforskriften med kommentarer [Internett]. Helsedirektoratet. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/
psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer

 

10. Kontrollkommisjonens saksbehandling [Internett]. Helsedirektoratet. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kontrollkommisjonens-saksbehandling/velferdskontroll/velferdskontrollens-innhold

Kontaktperson for denne undersøkelsen

Seniorrådgiver

Morten Hellang

Morten er lege og spesialist i psykiatri.

Morten har jobbet som overlege på en psykiatrisk sengepost for personer med psykose og rusproblemer. Han etter det vært assisterende fylkeslege. Der fulgte han opp tjenester innen psykisk helsevern, særlig innen håndtering av selvmordsrisiko og økt frivillighet i psykisk helsevern. I tillegg har han erfaring innen helse og sikkerhet i offshoreindustrien.

Telefon

997 14 189

Mail

morten.hellang@ukom.no