PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet

8 Bidragsytere og referanseliste

Disse har gitt innspill til denne rapporten

  • Helsedirektoratet
  • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, ved seniorrådgiver/forsker Arnhild Lauveng
  • Forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen
  • Kontrollkommisjonsleder Paal-Henrich Berle, medlem i ressursgruppe for kontrollkommisjonene
  • Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
  • Statens helsetilsyn
  • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF

 

Referanseliste

1. Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - Risikoforhold ved skjermingstiltak [Internett]. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 2020. 2020. Tilgjengelig fra: content://c4fff362-5465-4061-b99d-cf3fac8dc6a3


2. Skjerming i psykisk helsevern [Internett]. Sivilombudsmannen. 2018. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tortur-forebygging/skjerming-i-psykisk-helsevern-skaper-risiko-for-umenneskelig-behandling/


3. Lokaler för psykiatri, kunnskapsgrunnlag vid planering [Internett] Program for teknisk standard, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur og Sykehusbygg HF. 2018. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/Centrum/-CVA%20Centrum%20f%C3%B6r%20V%C3%A5rdens%20Arkitektur/2018/-Konceptprogram_Lokaler%20fo%CC%88r%20psykiatri.pdf


4. NOU 2019: 14. Utredning fra Tvangslovutvalget [Internett]. Regjeringen. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
nou-2019-14/id2654803/


5. Innst. 397 S 2018-2019 [Internett]. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-397s?m=-1

6. Lov av 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern [Internett]. Lovdata. 2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62


7. Forskrift av 16. desember 2011 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. [Internett]. Lovdata. 2020. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258

8. Psykisk helsevernloven med kommentarer [Internett]. Helsedirektoratet. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/
psykisk-helsevernloven-med-kommentarer


9. Psykisk helsevernforskriften med kommentarer [Internett]. Helsedirektoratet. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/
psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer

 

10. Kontrollkommisjonens saksbehandling [Internett]. Helsedirektoratet. 2020. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kontrollkommisjonens-saksbehandling/velferdskontroll/velferdskontrollens-innhold

Last ned / skriv ut: