PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Tegnet illustrasjon av hånd som holder en blyant, som trekker linjer mellom ulike punkter.

Årsrapport 2023

6 Årsregnskap

Ledelseskommentar årsregnskapet 2023

Formål

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten ble vedtatt i Stortinget 1. juni 2017. Formell oppstart av Ukom var 2. mai 2019. 

Ukom er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet. 

Ukoms oppgaver følger av § 5 i Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

  • Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med undersøkelsene er å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser.
  • Undersøkelseskommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
  • Undersøkelseskommisjonen avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller alvorlige forhold som skal undersøkes, tidspunktet for og omfanget av undersøkelsen samt hvordan den skal gjennomføres.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av de disponible bevilgningene og de regnskapsførte utgiftene til Ukom.

Vurderinger av vesentlige forhold

Samlet disponibel ramme i 2023 var på 44 568 mill. kroner. Av dette var 515 000 kroner overført bevilgning fra 2022. Totalt for året hadde Ukom et underforbruk på 535 836 kroner. 

Artskontorapporteringen viser at totale utgifter til drift og investeringer utgjorde 44 032 164 kroner. Totale utgifter til lønn og sosiale utgifter var på 31 800 119 kroner. Total lønnsandel var dermed på 72 prosent.  

Kjøp av eksterne tjenester utgjør 5 117 781 kroner. I all hovedsak er dette betaling for tjenester utført av Norsk helsenett (NHN) i form av løpende driftsoppgaver og prosjektarbeid. 

Ukom omfattes av nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten som innebærer at mva. ikke belastes virksomhetens kapittel, men belastes felleskapittel 1633 i statsregnskapet. For 2023 har Ukom belastet kapittel 1633 med 2 115 721 kroner.  

Revisjonsordning

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for DFØ. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per dags dato. Revisjonsberetningen skal være klar (foreligge) innen 1. mai 2024.

Signatur Pål Iden.png

Pål Iden
direktør, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Bevilgningsrapportering med noter

Fullstendig bevilgningsrapportering med noter i eget pdf-dokument. 
Bevilgningsrapportering med noter (PDF)
 

 

Last ned / skriv ut: