PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Tegnet illustrasjon av hånd som holder en blyant, som trekker linjer mellom ulike punkter.

Årsrapport 2023

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Formål og mandat

Ukoms samfunnsoppdrag er å bidra til å gjøre helse- og omsorgstjenesten tryggere både for pasienter, brukere og helsepersonell. Det gjør vi ved å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helsesektoren: Hva skjedde og hva var årsakene til hendelsen? Basert på våre analyser og funn, gir vi våre anbefalinger. Hensikten er læring og forebygging av lignende hendelser. 

Arbeidet vårt er hjemlet i “Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten”. Ukom skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål. 

Verdiene våre er grunnmuren i arbeidet, og aktiviteter og arbeid er bygget på disse. Våre verdier: Fra innsikt til deling, gjennom åpenhet og involvering.

Organisasjonen

Organisasjonskart vist som bokser. Øverst direktør, neste boks strategisk ledergruppe, neste boks støttefunksjoner, neste boks granskingsmedarbeidere

Det er 24 fulltidsansatte medarbeidere i Ukom, i tillegg til fem medarbeidere i 20 prosent deltidsstillinger. Alt arbeid i Ukom er team-organisert. Dette gjelder også i undersøkelser. 

Dette oppnådde vi i 2023 – kort oppsummert

  • Publiserte fem rapporter
  • Seks undersøkelser pågår
  • Over 70 eksterne foredrag og innlegg
  • Mottok 2285 varsler og bekymringsmeldinger
  • Bidratt på nasjonale og internasjonale konferanser og læringsarenaer knyttet til pasientsikkerhet
  • Tre spørsmål i Stortinget med utgangspunkt i Ukoms rapporter
  • Digitalisert og tilgjengeliggjort styringssystemet
  • Etablert nytt intranett

Nøkkeltall fra driften

 2020202120222023
Antall ansatte26293029
Avtalte årsverk21,822,824,1524,4
Utførte årsverk20,121,922,421,7
Budsjettildeling (hele 1000)35 20042 50144 02144 568
Driftsutgifter (hele 1000)32 90039 90143 15644 032
Utnyttelsesgrad budsjett93 %94 %98 %99 %
Lønnsandel75 %69 %71 %72 %

Last ned / skriv ut: