PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost

14 Referanseliste

1. Temarapport. Skjerming i psykisk helsevern – risiko for umenneskelig behandling (2018).Tilgjengelig fra: https://www.sivilombudsmannen.no/wp-content/uploads/2018/12/Temarapport-2018_Skjerming-i-psykisk-helsevern.pdf. (avlest 5.5.20).

2. NOU 2019: 14. Tvangsbegrensningsloven. Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet 18.juni 2019. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/78974ebb760a412cb646611ad2e57b9d/no/pdfs/nou201920190014000dddpdfs.pdf (avlest 5.5.20).

3. Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av bipolare lidelser. Publisert 01.11.2012. Sist faglig oppdatert 01.11.2012. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/bipolare-lidingar (avlest 5.5.20).

4. Norvoll R., Ruud, T., Hynnekleiv T. Skjerming i akuttpsykiatrien. Tidsskriftet for den Norske Legeforening 2015; 135:35-9. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2015/01/oversiktsartikkel/skjerming-i-akuttpsykiatrien (avlest 5.5.20).

5. Måseidvåg N, I., Sørbø J,I. Tap av språk ved psykose. Sykepleien 2014; 102(5):(44-47). Nettartikkel oppdatert 23.12.19. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/forskning/2014/04/tap-av-sprak-ved-psykose (avlest 5.5.20).

6. Helse- og omsorgsdepartementet. Likeverdige helse- og omsorgstjenester- god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 (2013). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf (avlest 5.5.20).

7. Frambu, kompetansesenter for sjeldne sykdommer. Medisinsk beskrivelse av trippel X. Tilgjengelig fra: https://frambu.no/diagnose/trippel-x/ (avlest 5.5.20).

8. Taylor et al. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry 11th Edition, Wiley-Blackwell (2012). Tilgjengelig fra:https://www.sussexpartnership.nhs.uk/sites/default/files/documents/clopixol_acuphase_guidance_-_v4_-with_news_chart_-_mar_19.pdf (avlest 5.5.20).

9. Granaas, M., Vatn, L., Lund, S, B. Fanger opp forverrings tidligere .Sykepleien 2016;104(6): (54-57). Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/forskning/2016/05/systematisk-observasjon-av-darlige-pasienter (avlest 5.5.20).

10. Helsedirektoratet (2019). Brev til landets kontrollkommisjoner. Svar på spørsmål om behandling uten eget samtykke, jf. psykisk helsevernloven § 4-4 - benzodiazepiner og plikt til å forsøke tabletter før injeksjon. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helsevernloven/Svar%20p%C3%A5%20sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20behandling%20uten%20eget%20samtykke,%20benzodiazepiner%20og%20tabletter%20f%C3%B8r%20injeksjon%202019.pdf/_/attachment/inline/2f2e06cc-46e3-4aec-adbe-91aada8adae9:a6a91be2605811c04c8b72601675e836240f50a5/Svar%20p%C3%A5%20sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20behandling%20uten%20eget%20samtykke,%20benzodiazepiner%20og%20tabletter%20f%C3%B8r%20injeksjon%202019.pdf (avlest 5.5.20).

11. Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet. Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (2013). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf (avlest 5.5.20).

12. LOV-1999-07-02-62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62 (avlest 5.5.20).

13. Pasientskader i Norge 2018. Publisert 05.09.2019. Sist faglig oppdatert 05.09.2019. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/pasientskader-i-norge (avlest 5.5.20).

14. Norvoll, R. Det lukkede rom. Bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter (akademisk avhandling). Universitetet i Oslo; 2007. Antall sider: 335. Tilgjengelig fra: http://tvangspub.tvangsforskning.no/node/67 (avlest 5.5.20).

15. I trygge hender 24/7. Pasientsikkerhetsprogrammet. Tilgjengelig fra: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no (avlest 5.5.20).

16. NHS, England. The Fifteen Steps Challenge. Quality from a patient's perspective; A mental health toolkit. Prepared by: Public Participation team NHS England (2017). Tilgjengelig fra: https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/11/15-steps-mental-health.pdf (avlest 5.5.20).

17. I trygge hender 24/7. Pasientsikkerhetsprogrammet. Tilgjengelig fra: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/forbedringskunnskap/Tavlemoter (avlest 5.5.20).

18. I trygge hender 24/7. Pasientsikkerhetsprogrammet. Tilgjengelig fra: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand (avlest 5.5.20).

19. I trygge hender 24/7. Pasientsikkerhetsprogrammet. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand (avlest 5.5.20).

20. I trygge hender 24/7. Pasientsikkerhetsprogrammet. Tilgjengelig fra: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/forbedringskunnskap/forbedringsarbeid/her-kan-du-laste-ned-forbedringsguiden (avlest 5.5.20).

 

Bilder

Toppbilde kapittel 1, 4, 5, 9: dokumentariske bilder Ukom

Toppbilde kapittel 3: Simon Maage, Unsplash

Toppbilde kapittel 12: Sandra Blikås

Toppbilde kapittel 13: Adobestock

Resterende illustrasjonsfoto er kjøpt hos Mostphoto og Shutterstock

Last ned / skriv ut: