PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Kvinne med blå slør på hode, som står på en strand å ser ut over havet

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

10 Referanser

1.Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.LOV-2017-06-16-56. Endrer LOV-1999-07-02-61, LOV-1999-07-02-64.  Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-56/%C2%A710#%C2%A710.

2. Ottesen, V. (2016) An Evolutionary Psychological Analysis of Filicide in Norway, 1990-2009. Dr,art.avhandling. Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitet i Oslo.

3.Politiet, Kripos (2019) Nasjonal drapsoversikt 2019, Drap i Norge 2010-2019.  Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/drapsoversikt-2019.pdf

4. Bhopal, R.S. (2014) Migration, ethnicity, race, and health in multicultural societies. 2.utg. Oxford University Press.

5. Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven), LOV-2020-11-06-127 (2021). Endrer: LOV-2003-07-04-80. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127

6. Aambø A. Innvandreres helse–og helsetjenestens ansvar.1.utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2021.

7. Friberg, J.H. og Bjørnset, M. (2019). Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. Fafo rapport 2019:1. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/migrasjon-foreldreskap-og-sosial-kontroll

8.SSB (Statistisk sentralbyrå)(2019). SSB ANALYSE 2019/13.Innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres tillit til til mennesker og politisk system. Avlest 04.06.2021. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-har-mindre-tillit-til-sine-medmennesker.

9. Dahl, Ø.(2001) Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk.

10. Tromsø kommune (2021) Flyktningtjenesten. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.tromso.kommune.no/helse-omsorg-og-velferd/innvandring-og-integrering/flyktningtjenesten.

11. Sveaass, N., Reichelt, S. og Berg, B. (2019) Samtaler med familier som gjenforenes i eksil, i Lien, L., Dybdahl, R., Siem, H. og Julardzija,I.(red.) Asylsøkere og flyktninger- Psykisk helse og livsmestring. Oslo: Universitetsforlaget, s. 204-23.

12.Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), LOV-2008-05-15-35 (2010). Sist endret LOV-2021-04-23-23 fra 30.04.2021. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35

13. IMDi (Integrering- og mangfoldsdirektoratet)(2020) Familieinnvandring til flyktninger. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slik-bosettes-flyktninger/familieinnvandring-til-flyktninger/.

14. Berg, B., Gravråkmo,S., Gran,J.,Skreslett,A., Ledal,V., Buchmann, T., Johansen, A.B.,Sveaass,N. og Reichelt, S. (2016) Familiegjenforening i eksil: Forebygging gjennom familiesamtaler. NTNU Samfunnsforskrning,Trondheim. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Familiegjenforening-i-eksil--forebygging-gjennom-familiesamtaler.aspx

15. SSB (Statistisk sentralbyrå).Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Kvinner.1990-2017. Absolutte tall. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/366517/familieinnvandring-etter-type-og-referansepersonens-innvandringsbakgrunn.kvinner.1990-2017.absolutte-tall.

16. SSB (Statistisk sentralbyrå).Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Menn.1990-2017. Absolutte tall. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/366518/familieinnvandring-etter-type-og-referansepersonens-innvandringsbakgrunn.menn.1990-2017.absolutte-tal

17. JURK (Juridisk rådgiving for kvinner) (2021) Utlendingsrett. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://foreninger.uio.no/jurk/brosjyrer/utlendingsrett.pdf.

18. MiRA-Senteret (2021) Nei til økt botidskrav. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://mirasenteret.no/ukategorisert/nei-til-okt-botidskrav/.

19. UDI (2021) Beskyttelse (asyl) og reisebevis for familiemedlemmer av flyktninger. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/beskyttelse-for-familiemedlemmer-av-flyktninger/

20. Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). FOR-2009-10-15-1286. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.udiregelverk.no/rettskilder/lover-og-forskrifter/lover-og-forskrifter2/utlendingsforskriften/#/kapittel/7/overskrift/25/paragraf/7-2.

21. FN. Konvensjon om flyktningers stilling. Undertegnet 28-07-1951 .Ikrafttredelsesdato 22-04-1954. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1951-07-28-1.

22.Tromsø kommune (2021). Voksenopplæringa i Tromsø. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://voksenopplaringen.tromsoskolen.no/

23.Tromsø kommune (2021) Bolig .Avlest 02.06.2021. Tilgjengelig fra: https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/bolig

24. Redd Barna (2019). Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Oslo: Kunnskapsdepartementet. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-lov-om-integrering-integreringsloven-og-forslag-til-endringer-i-lov-om-norsk-statsborgerskap-statsborgerloven/id2663114/?uid=a9c4489b-944d-4e1c-b7b3-564ce62b75aa

25. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), LOV-1998-07-17-61. Sist endret: LOV-2020-06-19-91 fra 01.01.2021). Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=lov%20om%20grunnskolen

26. Lov om norsk statsborgeskap (statsborgerloven), LOV-2005-06-10-51 (2005). Sist endret: LOV-2021-03-12-10. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51

27. Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen, i : Lien, L, Dybdahl, R., Siem, H og Julardzija, I. (red.) Asylsøkere og flyktninger- Psykisk helse og livsmestring.Oslo: Universitetsforlaget, s. 121-39.

28. Bakke, H.H., Lien,L.,Dybdahl,R., Siem,H, og Julardzija,I. (red) (2019) Asylsøkere og flyktninger, Psykisk helse og livsmestring. Oslo.Universitetsforlaget.

29. Meld. St.1.(2019-2020). Nasjonalbudsjettet 2020 Oslo. Finansdepartementet. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20192020/id2671918/?q=integr&ch=3#match_9.

30. IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)(2021). Livsmestring i et nytt land. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig frahttps://introduksjonsprogrammet.imdi.no/innhold/livsmestring-i-et-nytt-land/#om-temaomrdet.

31. IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) (2020). Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/negativ-sosial-kontroll-og-tvangsekteskap/

32. Ottesen, V. (2012). Har pasienten din drapstanker? Tidsskriftet. 132:2136. s. 132:2136. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2012/10/gjesteskribent/har-pasienten-din-drapstanker.

33. Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. FOR-2011-12-16-1255. Sist endret FOR-2015-10-02-1146 fra 01.11.2015. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255.

34. Bollini, P.og Siem, H. (1995). No real progress towards equity: health of migrants and ethnic minorities on the eve of the year 2000. Social science & medicine. 1995;41(6): s.819-28. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8571153/

35. Aambø, A.(2020). Innvandreres helse–en utfordring for helsetjeneste. Michael nr.2/2020; 17: 510-27. Avlest: 4.5.21. Tilgjengelig fra: https://www.michaeljournal.no/i/2020/03/Innvandreres-helse-%E2%80%93-en-utfordring-for-helsetjenesten

36. Helsedirektoratet. Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (2015), Nasjonal veileder. Oslo.Helsedirektoratet. 2015. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente

37. Helse-og omsorgsdepartementet. Likeverdige helse- og omsorgstjenster -god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Oslo. 2013. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf.

38. Skirinsdottir,V.E.(2020). Adverse neonatal outcomes in migrant women in Norway. Dr.art.avhandling. Universitetet i Bergen. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/23919

39. Dalgard, O.S og Sveaass, N. (2010). Fra psykisk stress til sosial mestring i, Kumar, B.N (red) og Viken, B.(red). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget, s. 83-104.

40. SSB. Levekår blant innvandrere i Norge 2016. 2017. Oslo: SSB. Rapport 2017/13. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://ssb.brage.unit.no/ssb-xmlui/bitstream/handle/11250/2736013/RAPP2017-13_web_rettet.pdf?sequence=1

41. Walås, Y.T,.(2013) “Man snakker ikke om sånt” En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Masteroppgave. Høgskolen i Hedmark. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/132588

42.KS (2018). Ti gode grep -Hvordan skape et vellykket introduksjonsprogram med gode resultater? Her har vi samlet ti gode grep som øker sjansen for suksess. Oslo: Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://www.ks.no/fagomrader/innvandring-og-integrering/integrering/introduksjonsprogram/rad-om-veiledning-i-introduksjonsprogrammet/ti-gode-grep/.

43. Goth U.S. og Brente, T.L. (2019). Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten. Socialmedicinsk tidskrift. 2019;96(1):Side 47-55. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/download/1765/1769

44. Hjörleifsson.S., Hammer.E og Díaz. E. (2018). General practitioners’ strategies in consultations with immigrants in Norway—practice-based shared reflections among participants in focus groups. Family practice. Vol 35, Issue 2, April.Side :216-221. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://academic.oup.com/fampra/article/35/2/216/4259786

45. Kumar. B.N. og Diaz. E. (2019). Migrant health: a primary care perspective: CRC Press.

46. Johanna. L, Torstein. R. (2017). Refugees and healthcare services. Tidsskriftet. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/en/2017/12/global-helse/refugees-and-healthcare-services.

47. Bjørkli, A. (2019) Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk. Sykepleien. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://sykepleien.no/forskning/2019/03/ulike-kulturer-har-forskjellige-smerteuttrykk.

48. Rønnevik, DH., Pettersen, B., Grismo,A. Fastlegenes rolle i forbyggende og helsefremmende arbeid- som utøver og lyttepost. Haugesund/Trondheim.2020. Rapport fra NTNU Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.ks.no/globalassets/Allmennlegenes-rolle-i-helsefremming-og-forebygging-endelig-nett.pdf

49. Lyngroth,S. KS. Kommunal legetjenesten - kan den ledes? Oslo: 2016. Agenda Kaupang. Report No.: R9010. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.ks.no/contentassets/b3154b3436fd4c85beff563a69d17b11/rapport.pdf

50. Klev, N.K.(2021). Det brenner et blått lys for fastlegeordningen. Dagens Medisin. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra:https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/02/25/det-brenner-et-blatt-lys-for-fastlegeordningen/.

51. Tømmerbakke, S.G.(2012). Vil bli visepresident for å kjempe for fastlegene: Dagens Medisin. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/30/kaster-seg-inn-visepresidentkampen-for-a-hente-muskler-til-kampen-for-fastlegene/.

52. Kale E.(2018). Communication Barriers in Healthcare Consultations with Immigrant Patient. Dr.art.avhandling.Universitetet i Oslo.

53.  Kale E, Hjelde KH.(2017). Mental health challenges of Immigrants in Norway -A literature review 2009-2017. Av Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse(NAKMI). Serienummer 1, 2017.

54. Fylkesnes M.K. (2018) Frykt, forhandlinger og deltakelse. Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten. Dr.art.avhandling. Universitetet i Bergen. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/17871/Dr%20thesis_2018_Marte%20Knag%20Fylkesnes.pdf?sequence=1&isAllowed=y

55. Europarådet. ECRI-RAPPORT OM NORGE (Sjette overvåkingssyklus).2021. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://rm.coe.int/6th-report-on-norway-norwegian-translation-/1680a17dd6.

56. FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD). Oslo: Kulturdepartementet; 2020. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fns-rasediskrimineringskonvensjon-/id670417/

57. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10.

58. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63 Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient-%20og%20brukerrettig.

59. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). LOV-1999-07-02-61 Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=lov%20om%20spesialist.

60. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64 Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell.

61. Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2012). Forskrift om fastlegeordning i kommunene Helse- og omsorgsdepartementet; FOR-2012-08-29-842. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842?q=fastlegeforskriften.

62. Prop. 156 L (2020–2021). Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Kunnskapsdepartementet; 2021 Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-156-l-20202021/id2842559/.

63. NOU 2014 :8 (2014) Tolking i offentlig sektor. Et spørsmål om rettsikkerhet og likeverd. Oslo. Høring Barne- og familiedepartementet. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Horing--NOU-20148-Tolkning-i-offentlig-sektor--et-sporsmal-om-rettsikkerhet-og-likeverd/id2343269/.

64. Kale E. Språk for følelser hos legen? (2018). Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/sprak-for-folelser-hos-legen/.

65. Legeforeningen. Bruk av tolk, Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/27de0132c8914844b43093f4f3b4f82b/bruk-av-tolk.pdf.

66. Kongshavn,T., Aarseth,S.,Martmann-Moe,K. 2012. Allmennlegers bruk av tolk. Utposten. Nr. 5, s.25-28. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.utposten.no/asset/2012/2012-05-25-28.pdf

67. Helsedirektoratet. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Oslo: Helsedirektoratet 2011 [IS-1924]. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf/_/attachment/inline/90658993-97c6-44db-a9c0-6ea6e2d2f4e7:eb7dc3bc5ab2de93f379fbb9f0313ef3182f2007/God%20kommunikasjon%20via%20tolk%20%E2%80%93%20Veileder%20for%20ledere%20og%20personell%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenestene%20(fullversjon).pdf.

68. Lov om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk). LOV-2016-06-10-23 [Available from: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2016-06-10-23.

69. Guribye, E. og Hidle, K.(2013) Læreres hjelper roller i voksenopplæringen. En pilotstudie fra Arendal voksenopplæring. FoU-rapport nr.5/2013. Agderforskning. Avlest 24.5.2021. Tilgjengelig fra: https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2636192/FoU%20rapport%205-2013%20L%c3%a6reres%20hjelperroller%20i%20voksenoppl%c3%a6ringen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

70. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).LOV-2011-06-24-29 (2012). Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelsearbeid.

71. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Frivillig arbeid Oslo. Sist oppdatert 16.12.16. Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://www.imdi.no/hjelpeflyktninger/frivillig-arbeid.

72. Meld. St.13.(2018-2019). Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft. Finansdepartementet;2019.

73. Eimhjellen I, Espegren A, Nærland TU. Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021. Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/a4744409156046f9bd0ee569a7f8965a/2021-osb-sivilsamfunn-og-integrering---en-kunnskapsoppsummering-15.04..pdf.

74. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). LOV-2021-05-28-44 fra 01.06.2021. Avlest 02.06.21.Tilgjengelig fra: https: //lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56.

75. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap. FOR-2001-07-23-881. Sist endret: FOR-2012-03-05-202. Avlest 02.06.21.Tilgjengelig fra:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881.

76. Helsedirektoratet. Mestring, samhørighet og håp. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer , Oslo: Helsedirektoratet; 2016 [Publikasjonsnummer: IS-2428]. Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf.

77. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV 2011-06-24-30. Sist endret i: LOV 2020-06-19-78. Avlest 01.06.21. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30.

78. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR -2016-10-28-1250. Sist endret i FOR-2002-12-20-1731. Avlest 01.06.21. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250.

79. Helsedirektoratet. Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veileder til lov og forskrift. Oslo-Helsedirektoratet (oppdatert 1.februar 2017).Avlest 01.06.21. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten.

80. Statens havarikommisjon (SHK). Metodikk. Sikkerhetsfaglig rammeverk og analyseprosess forsystematiske undersøkelser. Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://havarikommisjonen.no/Om-oss/Metodikk.

81. Aven, T. Risikostyring. Oslo: Universitetsforlaget; 2015.

82. Statens havarikommisjon (SHK). SHT-METODEN. Sikkerhetsfaglig rammeverk og analyseprosess for systematiske undersøkelser, :Statens havarikommisjon (SHK); 2018 . Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://docplayer.me/104705756-Sikkerhetsfaglig-rammeverk-og-analyseprosess-for-systematiske-undersokelser.html

83. Strömgren, M. Manual för AcciMap Karlstad universitet. Myndigheten för Samhällskydd och beredskap,; 2009. p. Side 4.

84. Rasmussen J. Risk management in a dynamic society: a modelling problem. Safety science. 1997;27(2-3):183-213.

85. Ukom. Ukoms refleksjonspanel. Avlest 24.5.21.Tilgjengelig fra: https://ukom.no/forside/ukom/ukoms-refleksjonspanel/.

 

Illustrasjon og foto:

Alle illustrasjoner i rapporten: Sandra Blikås

Toppfoto kapitel 9: Caleb Jones

 

Fortsett å lese:Refleksjon og læring

Last ned / skriv ut: