PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Årsrapport 2022

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Formål og mandat 

Formålet med Ukoms oppdrag er å bidra til bedret pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Ukom undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten. Dette gjør vi ved å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser. 

Personal – tilsettinger 

Det er 23 faste heltidsansatte i Ukom pr. 31.12.2022. Fire ansatte har i løpet av året sluttet. Det er ansatt nye medarbeidere i tre av stillingene, mens en medarbeider vil bli rekruttert i begynnelsen av 2023. Vi har i tillegg seks medarbeidere i 20 prosent stillinger. En av disse har sagt opp og han slutter pr. februar 2023. De deltidsansatte har sin hovedarbeidsgiver i klinisk virksomhet, og er geografisk spredt rundt i landet. 

Sykefraværet i 2022 var på 6,1 prosent. 

Refleksjonspanel 

Ukoms refleksjonspanel gir innspill til strategiske valg og prioriteringer, fag- og rolleutøvelse. Refleksjonspanleten skal bidra til at Ukoms undersøkelser får relevans og nytte for helse- og omsorgstjenesten. Panelet gir innspill til hvordan vi løser vårt oppdrag, med særlig vekt på tema og metode for våre undersøkelser.
Refleksjonspanelet er et rådgivende organ og består av personer med viktig og ulik kompetanse, perspektiv og engasjement knyttet til helse- og omsorgstjenesten. Panelet kan ikke instruere Ukom, men skal gjennom sine innspill bidra med viktige perspektiver og kritiske spørsmål til vårt arbeid. 

Medlemmer i refleksjonspanelet
Navn på medlemmer 
Reidun Førde (leder) 
Coby Omvlee 
Erik Fosse 
Eva StenslandSluttet i 2022
Geir Sverre BrautSluttet i 2022
Jan Erik Sverre 
Jon Magnussen 
Mina AdampourSluttet i 2022
Olav RøiseSluttet i 2022
Arnt Egil YdstebøNytt medlem i 2022
Anne Kjersti BefringSluttet i 2022
Lill Sverresdatter Larsen 
Stein KnardahlSluttet i 2022
Jørgen DahlbergNytt medlem i 2022
Ester Espeset 
Lars Lien 
Haakon LindekleivNytt medlem i 2022
Lars Ottemo Gärtner 
Linda MidttunNytt medlem i 2022
Marte Kvittum Tangen 

Medlemmene i refleksjonspanelet har i 2022 først fått mulighet til å kommentere funn i undersøkelsene, og medlemmer har senere gitt nyttige innspill til våre rapporter før ferdigstilling og publisering. I tillegg har enkeltmedlemmer bidratt med sin fagkompetanse inn i undersøkelsene.

I 2022 hadde vi ett heldagsmøte med refleksjonspanelet. Vi pleier å ha to årlige møter, men måtte avlyse det første som var på nyåret på grunn av nedstenging i koronaepidemien. 
 

Last ned / skriv ut: