PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Silhuett av en mann med hettegenser, stående med ryggen mot kamera. Dobbel eksponering av personen, en større og en mindre person plassert inni. Står alene om kvelden i et byområdet. Bilder er mørkt og i gråtoner.

Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko

9 Hjelp til refleksjon og forbedringsarbeid

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten har plikt til å arbeide systematisk med forbedring av tjenestene. Det skal de blant annet gjøre ved å identifisere svikt og områder som kan forbedres (41). Virksomhetene kan bruke rapporten til å diskutere om forhold vi trekker fram bidrar til å svekke pasientsikkerheten i egen virksomhet. Dersom du som helsepersonell eller leder i spesialisthelsetjenesten eller kommunen, kjenner igjen forhold som rapporten beskriver fra egen hverdag, oppfordrer vi deg til å bruke rapporten til å reflektere, drøfte tema og læringspunkter på din arbeidsplass.

Hjelp til refleksjon og forbedringsarbeid - spesialisthelsetjenesten

Relevante spørsmål som kan brukes av spesialisthelsetjenesten

 • Hvordan sikrer vi et godt beslutningsgrunnlag for denne pasientgruppen slik at de får god helsehjelp?
 • Har vi systemer for å ivareta og involvere pårørende på en god måte? 
 • Hvordan kan vil bli bedre til å involvere pårørende når pasienten legges inn? 
  • Hvordan sikrer vi at nærmeste pårørende til denne pasientgruppen til enhver tid opplever å ha anledning til å komme med opplysninger om funksjonsnivå, hva de vet om pasientens plager og hva som har hjulpet pasienten tidligere?
  • På hvilken måte kan virksomheten vår ivareta de pårørendes rett til informasjon og medvirkning både før og etter eventuelt vedtak om tvunget vern? 
  • Kan vi på en bedre måte benytte informasjon fra pårørende i våre beslutninger? 
 • Hvordan sikrer vi at veiledningsplikten bidrar til at kommunehelsetjenesten blir i stand til å gi god helsehjelp ved utskriving?
 • Hva må vi bidra med dersom pasienten skrives ut til oppfølging i kommunen og ikke ønsker helsehjelp? 
  • Skjer utskriving i samhandling med kommunale tjenester og fastlege? 
  • Følger det med en vurdering av funksjonsnivå og plan for videre oppfølging? 
 • Hvordan vurderer vi voldsrisikoen hos oss?
  • Gjør vi vurderingen ut ifra egen informasjon eller innhentes det oppdatert informasjon fra politi og de pårørende?
  • Vurderer vi systematiske oppfølgingstiltak ut fra de risikofaktorene vi har kartlagt i voldsrisikovurderingen?
  • Lager vi en plan for voldsrisikohåndtering ved utskriving?
 • Hvordan praktiserer våre behandlere farevilkåret? 
  • Dersom pasienten ikke er samtykkekompetent og behandlingskriteriet er oppfylt, vil vi da vurdere eller la være å vurdere farevilkåret? 
 • Hvordan jobber vi for å komme i posisjon til å gi hjelp til personer som ikke ønsker tilbudt hjelp? 
  • Er vårt hjelpetilbud tilpasset og fleksibelt, og benytter vi metoden for samvalg?
  • Får våre pasienter tilbud om individuelt tilpasset arbeid?

Hjelp til refleksjon og forbedringsarbeid - kommunene

Relevante spørsmål som kan brukes av kommunene

 • Er det tydelig for innbyggere og andre offentlige etater hvor de kan melde bekymring for personer som har behov for hjelp i vår kommune? 
 • Hvordan håndterer vi slike bekymringsmeldinger?
 • Hvor og hvordan har vi formidlet informasjon om hvem som kan kontaktes ved bekymring for innbyggeres psykiske helse?
  • Har vi et system med klare ansvarslinjer for hvem som skal følge opp?
 • Hvordan jobber vi for å komme i posisjon til å gi hjelp til personer som ikke ønsker tilbudt hjelp? 
  • Er vårt hjelpetilbud tilpasset og fleksibelt, og benytter vi metoden for samvalg?
 • Benytter vi muligheten som ligger i helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 for å bygge relasjon og avklare om psykosen er rusutløst eller om det er en grunnleggende psykoselidelse? 
 • Har vi et system for involvering og oppfølging av pårørende? 
  • Hvordan informerer og involverer vi pårørende i oppfølgingen av pasienter?
 • Hvilke rutiner har vi for samhandling med ulike aktører i kommunen, spesialisthelsetjenesten og politiet? 
 • Har vi et godt system for å følge opp den enkelte fastlegen og systemer for å ivareta dem som ikke har fastlege?

Last ned / skriv ut: