PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Fra en operasjon - hånd holder en skalpell

Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder

2 Bakgrunn for vår undersøkelse

En ny operasjonsmetode for endetarmskreft, såkalt transanal total mesorektal eksisjon (taTME), blir tatt i bruk ved syv norske sykehus i perioden 2014 – 2018.

De kirurgiske fagmiljøene i Norge stopper bruken av metoden høsten 2018 som følge av bekymringer knyttet til komplikasjoner og tilbakefall. Det blir deretter gjennomført en nasjonal granskning i regi av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG-CR), som viser at bruken av taTME ved norske sykehus har forhøyet komplikasjons- og tilbakefallsrate sammenlignet med standard operasjonsmetode med total mesorektal eksisjon (TME).

Metoden blir senere også vurdert i system for Nye metoder av Interregionalt fagdirektørmøte som i april 2020 besluttet at metoden ikke skal innføres på grunn av mangelfullt dokumentasjonsgrunnlag. 

Ukom valgte å starte en undersøkelse av innføringen av denne kirurgiske metoden som et alvorlig forhold for pasientsikkerheten. Målet er å identifisere risikoområder i tilknytning til innføring av nye kirurgiske metoder med utgangspunkt i forløpet rundt bruk av taTME. Rapporten vil også peke på sentrale læringspunkter som kan bidra til å bedre pasientsikkerheten knyttet til innføring av nye kirurgiske metoder.

Av hensyn til rapportens omfang går vi ikke nærmere inn på operasjonstekniske detaljer eller faglige diskusjoner rundt selve taTME-metoden. Av samme årsak gjør vi heller ingen vurdering av ulike pådrivere for innføring av nye kirurgiske metoder.

Denne rapporten har blitt ytterligere aktualisert gjennom de nylige medieoppslagene om Norwait-studien, som også dreier seg om behandling av endetarmskreft. Norwait-studien blir ikke omtalt i vår undersøkelse. 

Fortsett å lese:Historien om taTME i Norge

Last ned / skriv ut: