PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Fra en operasjon - hånd holder en skalpell

Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder

12 Metode

Vi har gjennomført undersøkelsen i flere faser.

Fase 1

Innhenting av informasjon fra medieoppslag, litteratursøk, rapporter og protokoller fra nasjonalt system for Nye metoder. Publiserte rapporter fra andre europeiske lands metodevurderinger av taTME er også gjennomgått. Kartleggingen i fase 1 la grunnlaget for en vurdering om behovet for videre undersøkelser. Med grunnlag i våre funn, ønsket vi å intervjue et utvalg nøkkelpersoner for å belyse perspektivene til helsemyndighetene, det gastrokirurgiske fagmiljøet og pasient- og brukerorganisasjoner.

Fase 2

 • I denne fasen intervjuet vi sentrale personer innenfor både det gastrokirurgiske fagmiljøet, helseforvaltningen og andre relevante fagpersoner.
 • Vi innhentet opplysninger fra de syv sykehusene som hadde utført taTME.
 • Det ble i tillegg innhentet opplysninger fra Kreftregisteret og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Fase 3

Systematisering av sentrale funn fra vår mediegjennomgang, litteratursøk, intervjuer og datainnhenting fra de syv sykehusforetakene, og videre vurdering av hvordan dette påvirker pasient- og brukersikkerheten ved innføring av nye kirurgiske metoder.

Fase 4

Før rapporten ble ferdigstilt har vi gjennomgått utkast til tidslinje, funn og læringspunkter med relevante aktører for denne undersøkelsen for nødvendige korrigeringer og innspill:

 • Representanter fra gastrokirurgifaget i alle helseregioner
 • Norsk Gastro Intenstinal Cancer Gruppe (NGICG) og Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe -ColoRectal (NGICG-CR)
 • Et medlem av Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)
 • Den norske legeforening ved Norsk forening for gastrokirurgi (NFGK)
 • Kreftregisteret
 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Helsedirektoratet
 • Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
 • Kreftforeningen og NORILCO
 • Nye metoder ved Bestillerforum
 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 • Sykehusene som utførte taTME-kirurgi
 • Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus HF
 • Probo i forbindelse med nasjonal evaluering av Nye metoder
 • Refleksjonspanelet i Ukom

Fortsett å lese:Referanser

Last ned / skriv ut: