PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

5 Risiko for pasientsikkerheten i en tjeneste under press

For barna, ungdommene og unge voksne som trenger helsehjelp, er det viktig at vi har kapasitet i tjenestene for både rask og god hjelp. Det er vårt klare inntrykk at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjør sitt ytterste for å møte behovene.

Vi vurderer økt fare for pasientsikkerheten i situasjonen tjenestene står i nå. Med bakgrunn i sikkerhetsteori, tall og innhentede beskrivelser, ser vi at presset på helsetjenesten øker risikoen i pasientbehandlingen på flere måter.  

 • Mindre tid pr. pasient – forløp strekkes ut i tid, og det er ikke tilstrekkelig hyppighet i konsultasjonene. Det kan også være en risiko at hver pasient får færre konsultasjoner enn behovet tilsier.
 • Press på utskriving – pasientbehandling kan bli avsluttet for tidlig.
 • Press på å overføre pasienter som fyller 18 år til psykisk helsevern for voksne. Overganger innebærer en risiko. 
 • Lengre ventetid – barn og unge kan bli sykere mens de venter på hjelp. 
 • Mindre fleksibilitet i tilbudet – de som ikke kan nyttiggjøre seg av standardtilbudet faller ut av behandling.
 • Mindre ressurser til ettervern – økt risiko for tilbakefall og "svingdørspasienter".
 • Manglede kapasitet til foreldreveiledning og -støtte. 

Det er også flere forhold som påvirker kapasitet og kvalitet.

 • Større press på hver enkelt behandler/spesialist i spesialisthelsetjenesten.
 • Slitne medarbeidere - mange søker seg til arbeidsplasser med mindre press.
 • Vanskeligere å beholde spesialisert og kompetent personell, særlig psykologspesialister og leger. Rekrutteringsutfordringene som var der før pandemien i spesialisthelsetjenesten, er forsterket.
 • Medarbeidere i spesialisthelsetjenesten har kortere fartstid, antall erfarne spesialister pr. nyansatt er redusert.

 

Fortsett å lese:Hva trenger vi nå?

Last ned / skriv ut: