PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

2 Situasjonen i helse- og omsorgstjenesten

Ukom hadde i februar 2022 møter med regionale og lokale helseforetak, kommuner samt pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner for å danne et samlet og oppdatert bilde av situasjonen.

Den samlede tilbakemeldingen fra alle nivå: 

 • flere henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • alvorligheten er høyere
 • problemer oppstår ved yngre alder enn før
 • økende forekomst av spiseforstyrrelser 
 • stor pågang og økende ventetidene
 • økonomiske ressurser er tilført, men vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert personell

Dette er det samme utfordringsbildet vi la fram for et år siden.
I tillegg ser vi nå, etter to år med pandemi: 

 • flere foreldre kontakter helsestasjonen og forteller om psykiske plager 
 • økt pågang fra slitne pårørende
 • flere beskriver ensomhet og utenforskap
 • økt skolevegring, langt ned i barneskolealder
 • økning i konflikter i hjemmet
 • økning i rus og selvskading
 • økning i henvisninger der det er mistanke om ADHD
Barn og unge2_ tenkefulljente.jpg
Foto: Shutterstock

 

Last ned / skriv ut: