PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

4 Fortsatt vekst i henvisninger

Data fra Norsk pasientregister (NPR)

Vi har oppdatert tallene fra kartleggingen fra 2021, og ser at både antallet nyhenviste og antall som ikke har fått rett til helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), fortsatt øker.

Antall nyhenviste per helseforetak. Kilde NPR.
Antall nyhenviste BUP 2019 2020 2021 Økning fra 2020 - 2021
Finnmarkssykehuset HF 480 539 594 10 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1154 1257 1486 18 %
Nordlandssykehuset HF 707 722 845 17 %
Helgelandssykehuset HF 452 487 593 22 %
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus 2177 2422 2798 16 %
Helse Fonna HF 919 1034 1182 14 %
Helse Bergen HF 1948 2068 2599 26 %
Helse Førde HF 655 666 763 15 %
Privat Vest HF 1055 919 896 -3 %
St. Olavs Hospital HF 1203 1577 1966 25 %
Helse Nord-Trøndelag HF 424 511 662 30 %
Helse Møre og Romsdal HF 833 911 1136 25 %
Vestre Viken HF 2203 2211 2553 15 %
Lovisenberg diakonale sykehus AS 675 666 787 18 %
Diakonhjemmet sykehus AS 368 387 509 32 %
Akershus universitetssykehus HF 2743 2899 3878 34 %
Sykehuset Innlandet HF 1581 1663 2001 20 %
Sykehuset Østfold HF 1667 1661 1990 20 %
Sørlandet sykehus HF 1643 1806 2080 15 %
Sykehuset i Vestfold HF 1519 1546 1793 16 %
Sykehuset Telemark HF 815 915 1109 21 %
Oslo universitetssykehus HF 963 1101 1404 28 %
Sum 26 184 27 968 33 624  
Økning   7 % 20 %  

  

Antall avviste henvisninger. Kilde NPR
Antall avviste henvisninger 2019 2020 2021 Endring i prosent 2019-2020 Endring i prosent 2020-2021
Finnmarkssykehuset HF 55 78 92 42 % 18 %
Universitetssykehuset Nord-Norge 129 119 166 -8 % 39 %
Nordlandssykehuset HF 303 341 387 13 % 13 %
Helgelandssykehuset HF 92  66 119 -28 % 80 %
Helse Stavanger HF 604 532 659 -12 % 24 %
Helse Fonna HF 115 192 311 67 % 62 %
Helse Bergen HF 872 652 806 -25 % 24 %
Helse Førde HF 39 29 64 -26 % 121 %
Privat Vest HF 150 155 191 3 % 23 %
St. Olavs hospital HF 319 376 370 18 % -2 %
Helse Nord-Trøndelag HF 211 152 109 -28 % -28 %
Helse Møre og Romsdal HF 470 431 484 -8 % 12 %
Vestre Viken HF 669 757 904 13 % 19 %
Lovisenberg diakonale sykehus AS 226 91

62

-60 % -32 %
Diakonhjemmet sykehus 0 0 6    
Akershus universitetssykehus HF 857 831 765 -3 % -8 %
Sykehuset Innlandet HF 393 326 481 -17 % 48 %
Sykehuset Østfold HF 619 576 658 -7 % 14 %
Sørlandet sykehus HF 428 469 680 10 % 45 %
Sykehuset i Vestfold  288 387 371 34 % -4 %
Sykehuset Telemark HF 131 121 217 -8 % 79 %
Oslo universitetssykehus HF 456 437 486 -4 % 11 %
Sum  7426 7118 8388 -4 % 18 %

Utviklingen i antall avviste henvisninger varierer mye mellom foretakene. Prosentvis endring fra 2020 til 2021 varierer fra en nedgang på 32 prosent til en økning på 121 prosent. For noen av foretakene er det likevel små tall som gir store prosentvise utslag.

antall og andel med ikke-rett til helsehjelp.jpg
Antall og andel ikke-rett til helsehjelp i BUP 2019, 2020, 2021. Kilde NPR.

Utviklingen i tallene på nyhenviste fra 2020 til 2021 viser at veksten vi så i starten av fjoråret, har fortsatt. Totalt for hele landet har nyhenvisningene økt med 21 prosent. Variasjonen i økningen er stor, fra 10 prosent ved Finnmarkssykehuset HF til 34 prosent ved Akershus Universitetssykehus. Antallet ikke-rett til helsehjelp har også økt med 1270 barn og unge som har et hjelpebehov, men andelen av disse, målt mot antall nyhenviste, har likevel hatt en marginal nedgang fra 20,3 prosent til 20 prosent.

Tallene som viser utvikling i henvisningsgrunn er hittil upubliserte tall fra Norsk pasientregister (NPR). Det påpekes fra NPR at en del av henvisningene mangler henvisningskode (rundt 25 prosent av henvisningene). Dette har likevel vært relativt stabilt i hele perioden. Utviklingen for enkelte grupper er også bekreftet med andre kvalitative kilder, og NPR mener derfor tallene gir et godt bilde av situasjonen.

mistanke om depresjon 13_15.jpg
Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - depresjon 13-15 år
Mistanke om depresjon 16_17.jpg
Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - depresjon 16-17 år
Mistanke om spiseforstyrrelse 13_15.jpg
Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - spiseforstyrrelse 13-15 år
Mistanke om spiseforstyrrelse 16_17.jpg
Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - spiseforstyrrelse 16-17 år

Dataene viser at økningen vi så i nyhenviste med mistanke om spiseforstyrrelser og depresjon har fortsatt. I tillegg til disse diagnosene, er det identifisert en økning i koden "Mistanke om ADHD". Her har det vært en vekst i alle aldersgrupper fra 6 til 18 år. Mistanke om ADHD kan inkludere problemstillinger knyttet til utfordringer i følelsesreguleringen hos barn og unge. Tallene trenger derfor ikke bety at flere har fått ADHD, men er likevel en indikator på at flere barn har fått det vanskeligere.

Mistanke om ADHD 6-12.jpg
Utvikling i antall nyhenviste med mistanke om ADHD 6-12 år
Mistanke om ADHD 13_15.jpg
Utvikling i antall nyhenviste med mistanke om ADHD 13-15 år
Mistanke om ADHD 16_17.jpg
Utvikling i antall nyhenviste med mistanke om ADHD 16-17 år

Data fra brukerorganisasjonene

Lavterskeltilbudene opplever også fremdeles vekst i antallet henvendelser – både for individuelle samtaler og chattetjenester. Eksempelvis viser tall fra Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS) at veksten de så fra 2019 til 2020 har fortsatt også gjennom 2021. For individuelle samtaler er det en vekst på 43 prosent fra 2020 til 2021, og chat har økt med 35 prosent.

Besvarte rådgivning - ROS.jpg
Utvikling i henvendelser fra 2018 – 2021. Kilde ROS.

 

Last ned / skriv ut: