PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

8 Metode og referanser

Vi har brukt data fra Norsk Pasientregister (NPR), og beskrivelser og data fra Regionale helseforetak, Helseforetak, utvalgte kommuner og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

I begynnelsen av februar (2022) ble data for antall nyhenviste pasienter og avviste henvisninger for barn og unge hentet ut fra NPRs månedlige ventelistestatistikk på helsedirektoratet.no. Data er hentet ut fra grunnlagsdata på avdelingsnivå. Vi har gjort et utvalg på "gruppe 7 Øvrige psykiatriske avdelinger" (kode 71, 75, 76 og 77) for å finne data for aldersgruppen 0-18 år.
I tillegg forespurte vi NPR om oppdaterte tall for antall henviste ut fra ulike henvisningsgrunner. Dataene vi mottok er hittil ikke publisert av NPR, men vi har fått tillatelse til å benytte dataene.

I midten av februar (2022) hadde vi tre separate møter med spesialisthelsetjenesten, utvalgte kommuner og bruker- og pårørendeorganisasjoner. På forhånd hadde vi bedt dem forberede beskrivelser av hvordan de opplevde situasjonen for barn og unge nå, sammenlignet med situasjonen på samme tid i 2021. Vi inviterte til en dialog rundt følgende spørsmål:

  • Er det områder/tema Ukom nå bør løfte fram gjennom en nasjonal situasjonsbeskrivelse av risiko knyttet til barn og unge som har det vanskelig psykisk?
  • Er det innspill til nasjonale tiltak som kan bidra til å møte eventuelle utfordringer i tiden fremover?
  • Er det annet som er viktig å løfte frem i forhold til arbeid med barn og unge innen psykisk helse, sett fra deres perspektiv?

Svarene som ble gitt på disse spørsmålene, samt data som er overlevert fra bruker- og pårørendeorganisasjonene, er utgangspunktet for statusrapporten vår.

Referanser

Last ned / skriv ut: